Активізація інноваційно-інвестиційних процесів у промисловому комплексі як основа кардинальних змін в економіці України на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджуються основні проблеми інноваційно-інвестиційного процесу України, вирішення яких необхідне для піднесення економічного розвитку держави на новий рівень. Особливе значення в вирішені цих проблем, як підкреслюється в статті, має промисловий комплекс. Вплив розвитку інституційних процесів, що забезпечує зниження ризиків, гарантує виконання певних очікувань, задоволення потреб, отримання певних результатів, створить нові потенційні можливості країни.
В статье исследуются основные проблемы инновационно-инвестиционного процесса Украины, решение которых необходимо для подъема экономического развития государства на новый уровень. Особое значение в решении этих проблем, как подчеркивается в статье, имеет промышленный комплекс. Влияние развития институциональных процессов, обеспечивает снижение рисков, гарантирует выполнение определенных ожиданий, удовлетворение потребностей, получение определенных результатов, создаст новые потенциальные возможности страны.
The article examines the main problems of the innovation and investment process in Ukraine, the solution of which is necessary to raise the economic development of the state to a new level. The industrial complex is of particular importance in solving these problems, as emphasized in the article. The influence of the development of institutional processes ensures risk reduction, guarantees the fulfillment of certain expectations, satisfying needs, and obtaining certain results, will create new potential opportunities for the country
Опис
Ключові слова
інновації, інвестиції, інвестиційний клімат, інноваційноінвестиційна модель розвитку, кардинальна економічна реформа, промисловий комплекс України, инновации, инвестиции, инвестиционный климат, инновационно-инвестиционная модель развития, кардинальная экономическая реформа, промышленный комплекс Украины, innovation, investment, investment climate, innovation and investment model of development, cardinal economic reform, industrial complex of Ukraine
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
ORCID:
УДК