Динаміка політичних трансформацій на пострадянському просторі: цілі та моделі транзиту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття має на меті показати особливості політичної трансформації пострадянських країн на сучасному етапі. Розкриті недоліки різних моделей політичного реформування, обраних країнами колишнього СРСР. Показано принципову незавершеність інституціонального транзиту й ступінь різниці між політичними системами пострадянського простора та країн ЦСЄ.
Статья призвана показать особенности политической трансформации постсоветских стран на современном этапе. Раскрыты недостатки различных моделей политического реформирования, выбранных странами бывшего СССР. Показана принципиальная незавершенность институционального транзита и степень различия между политическими системами постсоветского пространства и стран ЦВЕ.
The article had an aim to show the peculiarities of political transformation of mod¬ern post-Soviet countries. Disadvantages of different models of political reformation was chosen with former Soviet countries were revealed. There was shown that the pro¬cess of institutional transit is not finishing and a distinction between political systems of post-Soviet space and Central-East European countries still exists.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
Ключові слова
політична трансформація, пострадянські країни, «кольорові революції», демократія, режим, партійно-виборча система, политическая трансформация, постсоветские страны, «цветные революции», демократия, режим, партийно-избирательная система, political transformation, post-Soviet countries, «Color Revolutions», democracy, regime, party-electoral system
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК