Means and ways of naming women’s outerwear (in modern Russian and Polish languages)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
This article deals with the analysis of means of naming and ways of motivation of artifacts in the sphere of lexis denoting women’s outerwear in the Russian and Polish languages at the beginning of the 21st century. It also provides the principles of motivation which help a human being verbalize their pragmatic, axiological and associative notions of the objects under analysis, these having great importance in the history of society and culture. Means of production of concrete names (borrowing, affixation, word composition) are described here. It is also stated that changes that take place in the microgroup of modern women’s outerwear names are connected with intralingual and extralingual factors. These reveal themselves in the production of class variants of the clothing names; in lexis that is replenished with new language units which have differentiative features and reflect clothes function, form, model, the way of their manufacturing, innovations in the sphere of fashion, changes in everyday life; in natural and social conditions of the native speakers’ existence and also in referring to a person for whom the garment is intended or after whose name the object is nominated.
Статтю присвячено аналізу номінативних засобів та способів номінації артефактів у сфері лексики, що позначає верхній жіночий одяг у російській і польській мовах на початку ХХІ ст. Виокремлено мотиваційні принципи, за допомогою яких вербалізуються прагматичні, аксіологічні та асоціативні уявлення людини про предмети одягу, що мають велике значення в історії суспільства і культури. У дослідженні схарактеризовано засоби творення предметної лексики(запозичення,словотвірна афіксація, складені найменування). Встановлено, що в мікрогрупі сучасних назв верхнього жіночого одягу відбуваються зміни, пов’язані з інтра- і екстралінгвістичними чинниками, які проявляються у виникненні нових видових варіантів назd предметів одягу, в наповненні вокабуляра лексичними одиницями з диференційними ознаками, які характеризують функцію, форму, фасон, матеріал, спосіб виготовлення одягу тощо та відображають інновації в галузі моди, зміни в побутових, природно-суспільних умовах представників російської та польської лінгвокультурних спільнот.
Статья посвящена анализу номинативных средств и способов номинации артефактов в сфере лексики, обозначающей верхнюю женскую одежду в русском и польском языках начала ХХІ в. Выделены мотивационные принципы, с помощью которых вербализуются прагматические, аксиологические и ассоциативные представления человека о рассматриваемых предметах, имеющих большое значение в истории общества и культуры, охарактеризованы средства образования предметной лексики (заимствования, аффиксальное словообразование, составные наименования). Установлено, что в микрогруппе наименований современной верхней женской одежды в настоящее время происходят изменения, связанные с интра- и экстралингвистическими факторами, проявляющимися в возникновении новых видовых вариантов названий предметов одежды, в пополнении лексикона языковыми единицами с дифференциальными признаками, характеризующими функцию, форму, фасон, материал, способ изготовления одежды и т.п., которые отображают инновации в сфере моды, в бытовых, природно-социальных условиях жизни представителей русской и польской лингвокультурных общностей.
Опис
Ключові слова
thematic group, motivation, means of naming, the Russian language, the Polish language, тематична група, номінація, засоби номінації, російська мова, польська мова, тематическая группа, номинация, мотивация, средства номинации, русский язык, польский язык
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК