Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто та проаналізовано особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Автор аналізує психологічні та соціальні аспекти цього процесу, зосереджуючи увагу на конфліктах, які виникають у разі ухвалення рішення про вимушену зміну місця проживання та стресові ситуації, пов’язані з втратою стабільності й небезпекою. У статті розглядається процес адаптації та його взаємозв’язок з рішенням про переїзд, небезпекою і стресом, які впливають на психологічний стан внутрішньо переміщених осіб. Стаття акцентує увагу на важливості позитивного ставлення приймаючого населення до переселенців та підкреслює значення підтримки та уваги до індивідуальних потреб кожної особи для успішної адаптації. Дослідження відображає необхідність розвитку програм підтримки та розуміння впливу культурних та соціальних чинників на адаптацію внутрішньо переміщених осіб.
The article examines and analyzes the peculiarities of adaptation among internally displaced persons (IDPs) in Ukraine. The author analyzes the psychological and social aspects of this process, focusing on the conflicts arising in the decision-making about relocation and the stressful situations associated with loss of stability and danger. The article examines the adaptation process and its correlation with the decision to relocate, the dangers, and the stress affecting the psychological state of internally displaced persons. It emphasizes the importance of a positive attitude from the host population towards the displaced and underscores the significance of support and attention to individual needs for successful adaptation. The research highlights the necessity of developing support programs and understanding the impact of cultural and social factors on the adaptation of internally displaced persons.
Опис
Ключові слова
внутрішньо переміщена особа, адаптація, особистість, стрес, психологічне благополуччя, емоційна стійкість, міграція, internally displaced person, adaptation, personality, stress, psychological wellbeing, emotional stability, migration
Бібліографічний опис
Психологія та соціальна робота
ORCID:
УДК