Математическое моделирование процессов тепловыделения при отверждении эпоксидных смол

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Предложено решение нелинейной нестационарной задачи расчета распределения температурного поля в объеме цилиндрического образца методом конечных элементов на примере отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 полиэтиленполиамином. Выполнены расчетные исследования зависимости температуры от времени в экстремальных точках рассматриваемого образца. Показано подтверждение расчётных данных экспериментом
Запропоновано рішення нелінійної нестаціонарної задачі розрахунку розподілення температурного поля в об’ємі циліндричного зразка методом кінцевих елементів на прикладі реакції епоксидної смоли ЕД-20 з поліетіленполіаміном. Виконані розрахункові дослідження залежності температури від часу в екстремальних точках зразків у формісистеми циліндрів. Розрахункові дані зіставлені з дослідними вимірами
Solution of nonlinear non-stationary task of calculation is offered distributing of the temperature field is in the volume of cylinder standard by the finite element method on the example of reaction of epoxy resin ED-20 with polуethylenpolyamines. Calculation researches of dependence are executed temperatures from time in the extreme points of standards in system cylinder form. Calculation information is confronted with experimental measuring.
Опис
Вісник Одеського нац. університету: сер.: Хімія : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014
Ключові слова
метод конечных элементов, температурное поле, эпоксидные смолы, метод кінцевих елементів, епоксидний, відтвердження, the finite element method, epoxy, hardened
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК