«Західна чорноморія»: Вилково – Тульча – Варна – Бургас – Стамбул

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
В статті розглянуто місця формування та перебування козаків Оттоманського війська, створенного відомим Михайлом Чайка-Чайковським, (Мехмед Садиком). Вони створюють, на думку автора, Західну Чорноморію – ланцюг, що тримав вкупі середньовічну та модерну добу історії козацтва (на відміну від «Чорноморії Східної», де зароджувалось й існувало козацтво з XV ст.). Вилково (Україна) було центром проживання запорожців та російських козаків-некрасів, які склали основу Оттоманського війська, доведено, що у Вилково Садик-паша сприяв будівництву храма Різдва Пресвятої Богородиці. Тульча (Румунія) – центр керівництва запорожцями та некрасівськими козаками, де перебував М.Чайковський. Варна (Болгарія) – місце дислокації Оттоманських козаків. Бургас (Болгарія) – місто, де М.Чайковський обговорював формування корпусу (війська) Оттоманських козаків з відомим польським письменником А.Міцкевичем. Тут у 1855 р. знаходився табір козацького війська. Стамбул (Туреччина) – столиця, де тривалий час жив і працював Садик-паша, поблизу столиці він заснував два населених пункти, що існують до сьогодні – Полонезкьой (Адамполь) та Сазлибосна.
В статье рассмотрены места формирования и пребывания казаков Оттоманского войска, созданного известным Михаилом Чайка-Чайковским (Мехмед Садык-паша). Они создают, по мнению автора, Западную Черноморию – цепь, объединявшую средневековую и модерную историю казачества (в отличие от " Черномории Восточной ", где зарождалось и розвивалось казачество с XV в.). Вилково (Украина) было центром проживания запорожцев и русских казаков-некрасовцев, которые составили основу Оттоманского войска, доказано, что в Вилково Садык-паша помогал строительству храма Рождества Пресвятой Богородицы. Тульча (Румыния) – центр управления запорожцами и некрасовская казаками, где находился М.Чайковский. Варна (Болгария) – место дислокации Оттоманских казаков. Бургас (Болгария) – город, где М.Чайковский обсуждал планы формирования корпуса (войска) Оттоманских казаков с известным польским писателем А.Мицкевичем. Здесь в 1855 г. находился лагерь казацкого войска. Стамбул (Турция) –здесь долгое время жил и работал Садык-паша, вблизи города он основал два населенных пункта, которые существуют до сих пор - Полонезкей (Адамполь) и Сазлыбосна.
The article examines the place of formation and stay Cossacks Ottoman troops, created by Michael Czajkovsky (Sadyk Pasha). They create, according to the author, West Coast - chain, united the medieval and modern history of the Cossacks (in contrast to «Eastern Black Sea coast», where infancy and rozvivalos Cossacks from the XV century). Vіlkovo (Ukraine) was the center of residence Cossacks and Russian Cossacks Nekrasov, which formed the basis of the Ottoman troops, proved that Vylkovo Sadiq Pasha helped build the Nativity of the Blessed Virgin. Tulcea (Romania) – control center and Nekrasov Cossacks Cossacks, where he was M.Chaykovsky. Varna (Bulgaria) – fortress dislocation Ottoman Cossacks. Burgas (Bulgaria) – a city where M.Chaykovsky discussed plans to create a body (troops) Ottoman Cossacks with famous Polish writer Adam Mickiewicz. Here in 1855 there was a camp of the Cossack army. Istanbul (Turkey), here a long time he lived and worked Sadiq Pasha, near the town he founded two settlements that still exist - Polonezköy (Adampol) and Sazlibosna.
Опис
Чорноморська минувшина: записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва. – Одеса, 2013.
Ключові слова
Михайло Чайковський (Садик-паша), Вилково, Тульча, Варна, Бургас, Стамбул, західна Чорноморія, Михаил Чайковский (Садык-паша), Западная Черномория, Michael Czajkovsky (Sadyk Pasha), Vіlkovo, Tulcea, Varna, Burgas, Istanbul, Western Black Sea
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК