Гендерні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження емоційно-оцінного ставлення до себе важливо для адекватного розуміння особистості в цілому. В статті представлені результати емпіричного дослідження тендерних особливостей емоційно-оцінного ставлення особистості до себе.
Исследование эмоционально-оценочного отношения к себе важно для адекватного понимания личности в целом. В статье представлены результаты эмпирического исследования гендерных особенностей эмоционально-оценочного отношения личности к себе.
Research emotional-evaluation relationship of personality to self it is important as for the adequate understanding of personality on the whole. In the article the presented results of empiric research of gender features emotional-evaluation relationship of personality to self.
Опис
Ключові слова
особистість, емоційно-оцінне ставлення до себе, самоінтерес, гендер, личность, эмоционально-оценочное отношение к себе, самоинтерес, гендер, personality, emotional-evaluation relationship of personality to self, self-interest, gender
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald