Репрезентативні форми і мовленнєві жанри українського судового дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено визначенню лінгвопрагматичних параметрів судового дискурсу, зокрема наголошено на формальних аспектах і типах мов-леннєвих жанрів. Розглянуто усні й письмові форми функціонування судового дискурсу. Виокремлено та схарактеризовано основні мовленнєві жанри українського судового дискурсу. Проаналізовано такі жанри, як-от: інструкція, оголошення, клопотання, підтвердження / спростування, допит, судова промова, судове рішення. Доведено, що оголошення є монологічним виступом регламентативного характеру, що відкриває й завершує судове засідання; інструкція становить регулятивні розгорнуті репліки професійних учасників судового процесу; клопотання є проханням про залучення додаткової інформації, невідомої до безпосереднього розгляду справи в судовому процесі; підтвердження / спростування – це аргументативне тлумачення і коментар перебігу судового засідання для безпосередніх учасників; допит охоплює питально-відповідну взаємодію між основними учасниками судового процесу; судова промова є аргументованим викладом позиції у формі монологічного виступу; судове рішення – це монологічний виступ судді, що має вердиктивний характер.
The article is devoted to the definition of linguo-pragmatic parameters of judicial discourse, in particular, formal aspects and types of speech genres are emphasized. Oral and written forms of judicial discourse functioning are considered. The main speech genres of the Ukrainian judicial discourse are singled out and characterized. Genres such as: instruction, announcement, petition, confirmation / denial, interrogation, court speech, court decision were analyzed. It has been proven that the announcement is a monologue speech of a regulatory nature that opens and ends the judicial session; the instruction is a regulatory detailed response of professional participants in the court process; the motion is a request for the involvement of additional information, unknown before the direct consideration of the case in the court process; confirmation / refutation is an argumentative interpretation and commentary on the course of the court session for the direct participants; the interrogation covers the questioning-relevant interaction between the main participants in the judicial process; a court speech is a reasoned presentation of a position in the form of a monologue; a court decision is a monologue speech of a judge, which has a verdictive character.
Опис
Ключові слова
юридичний дискурс, судовий дискурс, мовленнєвий жанр, інтенція, legal discourse, judicial discourse, speech genre, intention
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК