Методологические проблемы оценки социальных инноваций в украинском обществе

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізуються фактори, що обумовили зростання інтересу до нових пізнавальних процедур: моніторинг, діагностика, оцінкові дослідження, які дозволяють здійснювати оцінку соціальних інновацій.
В статье анализируются факторы, обусловившие рост интереса к новым познавательным процедурам, таким как мониторинг, диагностика, оценочные исследования, позволяющим осуществлять оценку социальных инноваций.
In this paper the factors, which have caused growth of interest to new cognitive procedures: monitoring, diagnostics, the evaluation researches are analyzed. They allow to carry out social innovations from the evaluating.
Опис
Ключові слова
трансформація, інновації, оцінкові системи, моніторинг, діагностика, трансформація, трансформация, инновации, оценочные системы, мониторинг, диагностика, transformation, innovation, evaluation, evaluation, diagnostics
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК