English-publications in the personal book collection professor A. G. Gotalov-Gotlib Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The article presents English-language editions from the personal book collection of ProfessorArtemy Gotalov-Gottlib which isstored in the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University. English-language publications are presented and examined in the context of one of the aspects of his scientific activity connected with the study of the history of pedagogy and the educational system in numerous countries of the world, including England and the United States of America. The main theoretical and methodological approaches of the scientific activities of the researcher have already been described. However, there is no study in which the multilateral scientific activity of the historian has been comprehensively studied. It is indicated that European ideas of reformatory pedagogy popularized by the scholar had an important impact on the development of the Ukrainian educational system and domestic pedagogical science in the 1920s. It is concluded that the intellectual heritage of Professor Artemy Gotalov-Gottlib deserves a detailed comprehensive scientific research.
У статті репрезентовано англомовні видання книжкового фонду професора А. Г. Готалова-Готліба з Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Англомовні видання представлено та розглянуто в контексті одного з аспектів його наукової діяльності, присвяченої вивченню історії педагогіки й системи освіти в багатьох країнах світу, в тому числі в Англії та США. Джерела появи перерахованих в додатку англомовних видань встановити не вдалося. Проте їх наявність у книжковій колекції вченого додатково характеризують його ретельне і поглиблене дослідження питань історії педагогіки та системи освіти в Англії та США. Показано основні етапи становлення та розвитку вченого. Охарактеризовано основні теоретикометодологічні підходи в його науковій діяльності. Підсумовано про відсутність в історіографії дослідження, в якому було б комплексно вивчено багатосторонню діяльність науковця. Проведено класифікацію та аналіз джерельної бази дослідження, основу якої складають документальні джерела. Висвітлено становлення та еволюція історико-педагогічних поглядів вченого. З’ясовано особливості його теоретичних і концептуальних поглядів. Зазначено, що наукова діяльність вченого справила значний вплив на розгортання досліджень в УСРР щодо історії системи освіти та педагогіки в різних країнах світу. Вказано, що популяризовані вченим європейські ідеї реформаторської педагогіки мали важливий вплив на розвиток української системи освіти та вітчизняної педагогічної науки в 1920-х рр. Зроблено висновок, що інтелектуальна спадщина професора А. Г. Готалова-Готліба заслуговує на проведення детального комплексного наукового дослідження.
В статье репрезентованы англоязычные издания из книжного фонда профессора А. Г. Готалова-Готлиба Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Англоязычные издания представлены и рассмотрены в контексте одного из аспектов его научной деятельности, посвященного изучению истории педагогики и системы образования во многих странах мира, в том числе в Англии и США. Охарактеризованы основные теоретико-методологические подходы в научной деятельности ученого. В историографии отсутствует исследование, в котором было бы комплексно изучено многостороннюю научную деятельность историка. Указано, что популяризированные ученым европейские идеи реформаторской педагогики оказали большое влияние на развитие украинской системы образования и отечественной педагогической науки в 1920-х гг. Сделан вывод о том, что интеллектуальное наследие профессора А. Г. Готалова-Готлиба заслуживает дальнейшего детального комплексного научного исследования.
Опис
Ключові слова
A. G. Gotalov-Gotlib, personal book collections, English-language publications, historiography, methodology, the history of pedagogy, history of the educational system, А. Г. Готалов-Готліб, книжкова колекція, іменний фонд, англомовні видання, історіографія, методологія, історія педагогіки, історія системи освіти, А. Г. Готалов-Готлиб, книжная коллекция, именной книжный фонд, англоязычные издания, историография, методология, история педагогики, история системы образования
Бібліографічний опис
Бібліотечний Меркурій
DOI
ORCID:
УДК