Мистецтво бути принциповою людиною: спогад про Ольгу Вавілову

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Меморіальна стаття присвячена знаковій постаті Ольги Іванівни Вавілової, яка народилася і виросла як спеціаліст вищої кваліфікації, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки, постійно перебуваючи впродовж більше 40 років під знаком Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. І своєю питомою самовідданою працею досягла успіхів і авторитету як у викладацькій справі, так і в багатолітній службі заступниці, а потім Голови Профкому рідного вишу, активно дбаючи з адміністрацією та ректоратом про високий рейтинг єдиного класичного університету на Півдні України зі 160-літньою історією серед вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів. Як людина ініціативна і творча, Ольга Вавілова у спілці з редакційною колегією (М. О. Подрєзова, М. Т. Щербань, Н. Г. Юргелайтис) заснувала серію «Вони родом із університету» з метою розпросторення здобутків Мечниковського університету шляхом популяризації широкої шкали креативних зацікавлень його різнобічно обдарованих співробітників. У написаній Ольгою Вавіловою супроводжуючій серію (2012–2019) передмові під назвою «Не хлібом єдиним…» виражено головне кредо видання: «В університеті знайдеться чимало працівників, чиє обдарування та креативний інтерес виходить за межі виключно фахового покликання. Щире слово, яке несе заряд оптимізму й духовної наснаги, знайде, на нашу думку, вдячний відгук у серцях всіх шанувальників прекрасного. Отже, ця серія має усі шанси стати своєрідним, нехай поки що скромним, внеском до спільної скарбниці духовного буття української культури». І цей прогноз справдився. Шкода тільки, що серія з 2020 року припинила своє існування. Та слід, який залишила Ольга Вавілова у житті Одеського національного університету, хоч і скромний, але помітний і питомий.
The memorial article is in honor to the personality of Olga IvanivnaVavilova, who was born and grew as a specialist of the highest qualification, the candidate of pedagogical sciences, docent of Pedagogics department, being constantly more than 40 years under the sign of Odesa I. I. Mechnikov National University. And by her devoted working she succeeded and gained authority both in teaching and assisting position and later as the Head of trade-union committee of the alma-mater, actively caring of a high ratio of the only one classical university of the South of Ukraine with a 160 years history among countries and foreign higher educational institutions with the administration and rectorate. Being initiative and active person, Olga Vavilova together with the editorial board (M. Podrezova, M. Sherban, N. Jurgelaytys) founded “They are Originally from the University” with the purpose to promote the achievements of Odesa I. I. Mechnikov National University via popularization a wide range of creative interests of its fully talented employees. In an accompanied foreword for the collection (2012–2019) under the title “Ne HlibomYedynym…” Olga Vavilova presented the main motto of the edition “There are a lot of employees in the university, whose talent and creative interest is broader than just occupation. Honest word, that gives optimism and spiritual power, will find a grateful feedback in the hearts of all enthusiasts of beauty in our opinion. So that’s this collection have all the chances to become an original, even now modest, contribution to the common heritage of spiritual existence of Ukrainian culture”. And it became true. Unfortunately, the collection withdrew in 2020. Still, the impact of Olga Vavilova in the life of Odesa I. I. Mechnikov National University is modest but remarkable and important.
Опис
Ключові слова
Ольга Іванівна Вавілова, реалізація покликання Педагога вишу,, зв’язок зі шкільною освітою, інтенції геостратегії національної освіти, ініціативи як голови Профкому, педагогічна і риторична майстерність, Olga Ivanivna Vavilova, the realization of the occupation of the pedagogue in higher educational institution, connection to school education, the intentions of geostrategies of national education, initiatives as the head of trade-union committee, pedagogical and rhetoric mastery
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК