Співробітництво країн ЄС з МЕРКОСУР та СЕЛАК: регіональний та глобальний вимір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто основні форми співробітництва між країнами ЄС та найбільшими об’єднаннями країн Латинської Америки МЕРКОСУР та СЕЛАК. Проаналізовано історичне підґрунтя через призму теорій неолібералізму та регіоналізму, пошуку моделей взаємодії для спільного майбутнього цих регіональних об’єднань. Зазначено, що на відносини між ЄС та Латинською Америкою також вплинуло приєднання Португалії та Іспанії до Європейського співтовариства, що значно підсилило їх співпрацю. Визначені основні етапи та форми співпраці: економічні, політичні, культурні та соціальні. Зазначено, що кожен період має різні результати, оскільки значну роль на процеси мали внутрішньополітичні особливості розвитку держав, що обумовлювало подальші рішення. Проведено детальний аналіз міжрегіональних зустрічей, самітів, переговорних процесів країн-учасників досліджуваних об’єднань. Зазначено, що ЄС активно використовує теорію неолібералізму як один з основних механізмів взаємодії з іншими країнами, зокрема здійснює стосунки як з країнами регіону на двосторонній основі, так і через співпрацю з МЕРКОСУР і СЕЛАК. Такий підхід сприяє ефективнішому багатосторонньому діалогу, що охоплює багато сфер діяльності і інтереси партнерів на різних рівнях міжнародних відносин, використо- вуючи політику м’якої сили. Доведено, що тільки через пошук оптимальної взаємодії можна досягти консенсусу та порозуміння. Окреслено основні проблеми та труднощі, які виникли на шляху підписання документу про створення спільної зони вільної торгівлі між ЄС та МЕРКОСУР. У роботі задіяно значну документальну базу з різноманітних зустрічей та самітів, оскільки саме вони стали основою для підписання спільної декларації у 2019 р. На сьогоднішній день ЄС взаємодіє з Латинською Америкою на кількох рівнях: континентальному, регіональному та двосторонньому, що є результатом спільних зусиль для більш глибокого співробітництва.
The article considers the main forms of cooperation between the EU countries and the largest associations of Latin American countries MERCOSUR and СELAC. The historical basis is analyzed through the prism of the theory of neoliberalism and the concept of regionalism, the search for models of interaction of the common future of regional associations. It is noted that relations between the EU and Latin America also influenced the accession of Portugal and Spain to the European Community and significantly strengthened their cooperation. The main stages and periods of cooperation are indicated: economic, political, cultural, and social. Each period has different results since the internal political processes of states played a significant role, which influencing further decisions. A detailed analysis of bi-regional meetings, summits, and negotiation processes of the countries-participants of the studied associations. It is noted that the EU actively uses the theory of neoliberalism as one of the main mechanisms for interaction with other countries, in particular, it considers relations both with the region as a whole and through cooperation with MERCOSUR and CELAC. This approach contributes to a more effective and multilateral dialogue that involves many areas of activity and the interests of partners at different levels of international relations, using the policy of soft power. The main problems and difficulties that have arisen on the way to signing a document on the creation of a common free trade area between the EU and MERCOSUR are outlined. The article considers a significant documentary base on various meetings and summits since they became the basis for the signing of a joint declaration in 2019. Today, the EU interacts with Latin America at several levels: continental, regional, and bilateral, resulting in a network of discussions, negotiations, and joint efforts for deeper cooperation.
Опис
Ключові слова
міжнародні відносини, міжконтинентальні відносини, регіоналізм, стратегічне партнерство, торговельна угода, international relations, intercontinental relations, regionalism, strategic partnership, a trade agreement
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК