Об одном особом случае в теории колебаний квазилинейных дифференциальных систем с медленно меняющимися параметрами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для квазілінійної диференціальної системи другого порядку з нульовими власними значеннями матриці лінійної частини отримано умови існування частинного розв'язку, зображуваного у вигляді абсолютно та рівномірно збіжних рядів Фур'є з повільно змінними коефіцієнтами та частотами, в одному особливому випадку.
Для квазилинейной дифференциальной системы второго порядка с нулевыми собственными значениями матрицы линейной части получены условия существования частного решения, представимого в виде абсолютно и равномерно сходящихся рядов Фурье с медленно меняющимися коэффициентами и частотами, в одном особом случае.
For the quasilinear second order differential system with zero eigenvalues of the matrix of the linear part the conditions of the existence of the particular solution, which represented by a Fourier-series with slowly varying coefficients and frequences, are obtained in the some special case.
Опис
Ключові слова
диференціальні системи, повільно змінний, ряди Фур'є, дифференциальные системы, медленно меняющийся, ряды Фурье, differential systems, slowly varying, Fourier series
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК