Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конкурентна політика підприємства»

Анотація
В методичних вказівках до практичних занять з дисципліни «Конку- рентна політика підприємства» для студентів спеціальностей 073 – «Менедж- мент», освітнього ступеня «Бакалавр» з метою повного представлення курсу наводяться: загальні відомості; система контролю знань; тематичний план навчальної дисципліни «Конкурентна політика підприємства»; зміст тем, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів; питання до контролю знань; список навчально-методичних матері- алів, джерела та література.
Опис
Ключові слова
конкурентна політика підприємства, макроекономіка, мікроекономіка, операційний менеджмент, стратегічний менеджмент, маркетинг, стратегічний маркетинг, ціноутворення
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конкурентна політика підприємства» для студентів денного (заочного) відділення економіко-правового факультету спеціальності: 073 «Менеджмент» : рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / Одес. нац. ун-т, Економ.-прав. ф-т ; уклад.: В. В. Шмагіна, О. О. Селезньова. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 28 с.
DOI
ORCID:
УДК