Новітній погляд на технології міжособистісного спілкування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рецензія на монографію Л.Я.Гнатюк «Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній комунікації» (Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013.-336 с.)
Рецензия на монографию Л.Я.Гнатюк «Технологии межперсонального общения в межкультурной коммуникации» (Донецк: Изд-во «Ноулдж» (Донецкое отделение), 2013.-336 с.).
Review of the monograph L.Y.Gnatyuk “Technology interpersonal communication in intercultural communication” (Donetsk Univ “Nouldzh” (Donetsk branch), 2013. - 336 p.)
Опис
Ключові слова
лінгвістичні дослідження, міжперсональна взаємодія, монографія Любомири Гнатюк, іронія-ефект, етноспецифіка
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК