Нові фемінітиви в сучасних українських ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сьогодні активне творення та вживання нових фемінітивів в українських електронних ЗМІ є яскравим виявом мовної політики, спрямованої на розширення лексико-семантичної групи фемінітивів. Фемінітиви в українській мові є важливою складовою репрезентативної лексико-семантичної групи „назви осіб”. Метою зазначеної статті є розгляд суфіксальних особливостей неофемінітивів, що активно вживаються у сучасних ЗМІ, на фоні словотвірної системи української мови. При творенні нових фемінітивів використовуються традиційні для української мови фемінні суфікси -к/а, -иц/я, -ин/я. Показано, що при творенні неофемінітивів спостерігається виразна експансія форманта -ин/я, який за своєю продуктивністю випереджає у цій групі слів навіть такий традиційно продуктивний у мові фемінітивний суфікс, як -к/а. При тому, що серед традиційних фемінітивів номінацій із суфіксом -к/а у 50 разів більше, ніж номінацій із суфіксом -ин/я, серед обстежених неофемінітивів утворених за допомогою форманта -ин/я трохи більше, ніж утворених за допомогою форманта -к/а. Це безперечно засвідчує потужні преференції сучасних мовців щодо форманта -ин/я при творенні неофемінітивів. А стимулом такої експансії форманта -ин/я є як семантичні обертони (асоціація з традиційними номінаціями жінок з цим суфіксом, що мають „високу” семантику), так і відсутність комбінаторних і структурних обмежень (пор. обов’язкову кореляцію неофемінативів на -иц/я з іменниками на -ець). Усі обстежені неофемінітиви виконують номінативну, а не експресивну функцію та виступають не як оказіональні слова, призначені для увиразнення конкретного тексту, а як номінації осіб жіночої статі. Винятком є лексикалізація форманта -их/а, що виступає оказіоналізмом у значенні „жінка середнього чи старшого віку, що не належить до найвищих соціальних верств”.
Currently an active creating and using of new gender marking in job titles in Ukrainan electronic mass-media is a great example of language politics, focused on the spread of the lexic-semantic group of the gender marking in job titles. Gender marking in job titles in Ukrainian language is an important part of a representative lexic-semantic group „names of persons”. The goal of the article is to distinguish the suffix peculairities of the new gender marking in job titles, which are commonly-used in contemporary mass-media under the circumstances of Ukrainian language words-forming system. Traditional Ukrainian suffixes -к/а, -иц/я, -ин/я are used to create new gender marking in job titles. The article shows that during the formation of new gender marking in job titles a significant expansion of formant -ин/я is noticed. This suffix is in it`s productivity in this word-group even ahead such a traditionally productive suffix in language gender marking in job titles as -к/а. In spite of the fact that among traditional gender marking in job titles there are 50 times more nominations with the suffix -к/а than nominations with the suffix -ин/я, there are a little bit more new gender marking in job titles formed with the formant -ин/я than with the formant -к/а among the new gender marking in job titles among those were considered. This undoubtedly states influential preferances of contemporary speakers to formant -ин/я during the process of making new gender marking in job titles. The stimulus of this expantion of the formant -ин/я are as semantic overtones (the assosiation with traditional women`s nominations with such a suffix, which have „favourable” semantics) as the absence of combined and structural deprivations (compare a mandatory correlation of gender marking in job titles with the nouns ending in -ець). All the studied gender marking in job titles serve nominative, not expressive function and are not occasional ones, used to signify a specific text, but as the nominations of female sex. The exception is lexically-used formant -их/а, which is occasional one in the meaning of the woman of medium or elderly age, which doesn`t belong to a priviledged society.
Опис
Ключові слова
неологізми, фемінітиви, мова ЗМІ, neologisms, gender marking in job titles, the language of mass-media
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК