Геолого-геохімічні дослідження донних відкладів району локального тектонічного підняття "Молодіжне", північно-західний шельф Чорного Моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На базі вивчення донних відкладів району локального тектонічного підняття "Молодіжне" виявлено три групи парагенетичних хімічних елементів і сполук, які проявляють різну поведінку в процесі діагенезу. Перша група пов'язана з карбонатністью осадків, друга — з сорбційним комплексом. Третя проявляє подвійний характер поведінки — частково носить ознаки ендогенної складової, частково-гідрогенної.
На основании изучения донных осадков района локального тектонического поднятия "Молодежное" установлено три группы парагенетических химических элементов и соединений, проявляющих различное поведение в процессе диагенеза. Первая группа связана с карбонатной составляющей осадка, вторая с сорбционным комплексом. Третья проявляет двойственность поведения за счет наложения влияния эндогенных флюидов.
On the basis of study of bottom deposits of area local tectonical raising "Molodezhnoe" was established three groups of paragenic chemical elements and connections showing various behaviour in process of diagenesis. The first group is connected with carbonate component of a deposit, the second one is connected with sorptive complex. Third shows dual character, the behaviour partially carries the imposed character for the bill of endogenous processes.
Опис
Ключові слова
локальне тектонічне підняття, Чорне море, шельф, газоподібні вуглеводні, діагенез, донні відклади, локальное тектоническое поднятие, Черное море, газообразные углеводороды, диагенез, донные отложения, local tectonical raising, Black Sea, shelf, gaseous hydrocarbons, diagenesis, bottom sediments
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК