Cемантична співвіднесеність і особливості функціонування лексем some і any в сучасній англійській мові

Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Мета статті — розкрити суттєві функціональні та когнітивні характеристики лексем some та any у сучасній англійській мові. Об’єкт вивчення — лексеми some і any. Предмет дослідження — закономірності вживання лексем some і any в сучасній англійській мові. Дослідження виконано методом функціонально-семантичного польового аналізу лексем. У результаті дослідження проаналізовано варіантні значення лексем some і any, встановлено їх інваріантне, базове значення, розглянуто їх суттєві формальні характеристики. Основні висновки: лексеми some і any в сучасній англійській мові концептуально співвідносяться із поняттями обмеженості (some) і необмеженості (any). Вони відносяться до функціонально-семантичного поля із кількісно-якісним ядром, виражають атрибутивну якісність та кількісніcть, мають більш узагальнене значення порівняно з іншими членами цього ФСП, функціонують варіативно в ад’єктивній, субстантивній, адвербіальній парадигмах.
Цель статьи — раскрыть существенные функциональные и когнитивные характеристики лексем some и any в современном английском языке. Объект изучения — лексемы some и any. Предмет исследования — закономерности употребления лексем some и any в современном английском языке. Исследование выполнено методом функционально-семантического полевого анализа лексем. В результате исследования проанализированы вариантные значения лексем some и any, установлено их инвариантное, базовое значение, рассмотрены существенные формальные характеристики. Основные выводы: лексемы some и any в современном английском языке концептуально соотносятся с понятием ограниченности (some) и неограниченности (any). Они относятся к функционально-семантическому полю с количественно-качественным ядром, выражают атрибутивную качественность и количественность, имеют более обобщенное значение по сравнению с другими членами этого ФСП, функционируют вариативно в адъективной, субстантивной, адвербиальной парадигмах.
The purpose of this article is to establish the essential functional and cognitive characteristics of lexemes some and any in Modern English. The object of analysis in this paper are lexemes some and any. The subject of investigation are peculiarities of use of lexemes some and any in Modern English. This research has been carried out with the help of functional semantic field analysis of lexemes. Our scientific investigation resulted in analysis of variant meanings of lexemes some and any; in establishing their invariant, basic meaning and essential formal characteristics. The conclusions of our research are: in Modern English lexemes some and any are conceptually associated with the notions «limited» (some) and «unlimited» (any). They refer to the functional semantic field with quantitative-qualitative nuclear, they are associated with attributive qualitativeness and quantitativeness and have more abstract and general meaning comparing with other members of this FSF, they variationally function in adjectival, substantive and adverbial paradigms.
Опис
Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2015.
Ключові слова
лексеми some і any, функціонально-семантичне поле, обмеженість, необмеженість, варіативне функціонування, лексемы some и any, функционально-семантическое поле, ограниченность, неограниченность, вариативное функционирование, lexemes some and any, functional semantic field, limited, unlimited, variational functioning
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання