Топоніми як база творення оказіональних дериватів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті на матеріалі текстів ЗМІ розглянуто семантичні й структурні особливості оказіональних утворень від топонімів прецедентного характеру та відтопонімних дериватів. Показано, що смислова насиченість таких утворень зумовлена енциклопедичною інформацією мотивуючого топоніма. Експресивність розглянутих оказіоналізмів пов’язана з порушеннями узуальних дериваційних закономірностей та з використанням способу телескопії, який актуалізує в новотворі семантику обох мотивуючих слів.
В статье на материале текстов СМИ рассмотрены семантические и структурные особенности окказиональных образований от топонимов прецедентного характера и оттопонимных дериватов. Показано, что смысловая насыщенность таких образований обусловлена энциклопедической информацией мотивирующего топонима. Экспрессивность рассмотренных окказионализмов связана с нарушениями узуальных деривационных закономерностей и с использованием телескопии,актуализирующей в новообразовании семантику обоих мотивирующих слов.
The article considers semantic and structural peculiarities of occasional words in media texts that are formed from precedential and derivative toponyms. It can be stated that the semantic richness of such formations is determined by encyclopedic information of motivating place names. The expressiveness of the occasionalisms depends on violations of usual derrivational patterns and the use of telescopy, which actualizes the semantics of both motivating words in a new formation.
Опис
Ключові слова
онім, ономастична термінологія, топонім, оказіоналізм, оним, ономастическая терминология, топоним, окказионализм, onym, toponym, occasionalism
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК