Вставлені синтаксичні конструкції як репрезентанти категорії адресантності в художньому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу синтаксичних засобів репрезентації комунікативної позиції адресанта в сучасному українському художньому тексті. Розглянуто один із засобів вираження модальності – вставлені конструкції, що є маркерами авторського мовлення. Визначено категорію адресантності як особливий параметр художнього текстотворення. Схарактеризовано взаємозв’язки категорії адресантності з іншими категоріями художнього тексту. Проаналізовано особливості вживання вставлених синтаксичних конструкцій сучасними українськими письменниками насамперед у функційному аспекті. Представлено різні типи оповіді в художньому тексті та простежено використання в них вставлених синтаксичних конструкцій.
The article is devoted to the analysis of syntactic means of representation of the communicative position of the addressee in the modern Ukrainian literary text. One of the means of expressing modality is considered – inserted constructions that are markers of author’s speech. The category of addressability is defined as a special parameter of artistic text creation. The relationship between the category of addressability and other categories of literary text is characterized. The peculiarities of the use of inserted syntactic constructions by modern Ukrainian writers, first of all, in the functional aspect are analyzed. Different types of narratives in the literary text are presented and the use of syntactic constructions inserted in them is traced.
Опис
Ключові слова
художній текст, категорія адресантності, адресант, синтаксичні засоби, вставлені конструкції, artistic text, addressability category, addressee, syntactic means, inserted constructions
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald