Інформаційна безпека: кросмедійність та інтернет-реалії поточного моменту в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У роботі аналізується висвітлення подій періоду «Майдан 2013—2014» в інтернет-просторі України на прикладі кількох відомих інтернет-порталів. Досліджується застосування кросмедійних технологій з урахуванням можливостей сучасної комунікаційної інфраструктури в Україні в аспекті інформаційної безпеки. Розглядається використання певних соціальноко-мунікаційних технологій, що застосовуються під час «інформаційної війни>>, яка зараз триває в Україні.
B работе анализируется освещение событий периода «Майдан 2013— 2014» в интернет-пространстве Украины на примере нескольких известных интернет-порталов. Нас интересует применение кроссмедийных технологий с учётом возможностей современной коммуникационной инфраструктуры в Украине с точки зрения информационной безопастности. Мы рассмотрим использование определённых социально-коммуникационных технологий, которые будут полезными во время «информационной войны», которая сейчас ведётся в Украине.
We consider the coverage of the period «Maydan 2013—2014«in the Internet space of Ukraine in several well-known Internet portals. We are interested in the use of cross media technologies and capacities of modern communications infrastructure in Ukraine in terms of information security. We consider the use of certain social and communication technologies that will be useful during the «information war that is waged in Ukraine.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2015.
Ключові слова
інформаційна безпека України, кросмедійність, інтернет-реалії України, информационная безопасность Украины, кроссмедийность, интернет-реалии Украины, information security of Ukraine, cross media technologies, Internet realities of Ukraine
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК