Bacillus cereus: характеристика, біологічна дія, особливості визначення в харчових продуктах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наведено характеристику, основні властивості, біологічну дію Bacillus cereus і перелік деяких харчових продуктів, які найчастіше можуть бути контаміновані цими мікроорганізмами. Охарактеризовано класичні та сучасні методи визначення Bacillus cereus. Наведено результати розробленого пріоритетного методу підготовки зразків харчової сировини і продуктів її переробки, що дозволяє визначити мікробіологічні забруднення без тривалого накопичення культур мікроорганізмів. Представлено результати прискореної індикації Bacillus cereus в харчовій рослинній сировині та продуктах її переробки. Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) підтверджено групо-та видоспецифічність методу визначення Bacillus cereus.
The characteristics, basic properties, biological effect of Bacillus cereus and some food products that can be contaminated by these microorganisms are given. Classical and modern methods of determining Bacillus cereus are characterized. The results of the developed by us priority method for preparation of food samples, allowing to determine microbiological contamination without long-term accumulation of microbial cultures, are presented. The results of the accelerated indication of Bacillus cereus in plant raw materials and products of its processing are presented. The method of polymerase chain reaction (PCR) confirmed the group- specificity and species-specificity of the method for determining Bacillus cereus.
Приведены характеристика, основные свойства, биологическое действие Bacillus cereus и перечень некоторых пищевых продуктов, которые наиболее часто могут быть контаминированы этими микроорганизмами. Охарактеризованы классические и современные методы определения Bacillus cereus. Приведены результаты разрабтанного нами приоритетного метода подготовки образцов пищевого сырья и продуктов его переработки, позволящего определить микробиологические загрязнения без длительного накопления культур микроорганизмов. Представ-лены результаты ускоренной индикации Bacillus cereus в пищевом растительном сырье и продуктах его переработки. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтверждена группо- и видоспецифичность метода определения Bacillus cereus.
Опис
Ключові слова
Bacillus cereus, характеристика, біологічна дія, харчові продукти, підготовка зразків, прискорене визначення, characteristic, biological action, food products, preparation of samples, accelerated determination, биологическое действие, пищевые продукты, подготовка образцов, ускоренное определение
Бібліографічний опис
Харчова наука і технологія
DOI
ORCID:
УДК