Сугестологія як один із методів вивчення української мови як іноземної: щодо застосування сугестологічного методу Г. К. Лозанова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття актуалізує проблему вивчення української мови як іноземної та шляхи оптимізації цього процесу. Вивчення методів викладання іноземних мов дозволяє лінгвістам, оцінюючи переваги та недоліки кожного з них, використовувати найбільш зручну й ефективну основу для формування граматичної та лексичної бази з метою створення навчальних матеріалів. Сугестивний метод Г. К. Лозанова дає змогу оптимізувати процес навчання у всіх аспектах. Основна теза цього методу — невимушена атмосфера під час занять, яка сприяє природному способу засвоєння матеріалу без особливих зусиль та примусу. Саме відсутність психологічного тиску на учня у форматі “вчительучень” звільняє додаткові запаси пам’яті. Мета дослідження — виявити сугестивні особливості вивчення української мови як іноземної, висвітлити сугестивний метод вивчення української мови як іноземної, а також спробувати реалізувати його відповідно до потреб курсу. Об’єктом вивчення є сугестивний підхід, а предметом — його впровадження в процес навчання. Серед методів дослідження при вивченні цієї теми можна виокремити аналіз визначень словникового запасу, описовий метод, метод інтерпретації з використанням прийомів спостереження й узагальнення. Результати теоретичного й експериментального дослідження доводять до висновку про можливість застосування у сучасному навчанні української мови як іноземної сугестологічного методу Г. К. Лозанова. Практична цінність роботи полягає в тому, що її матеріали та висновки можуть бути використані в процесі читання лекцій та проведення семінарів з курсів «Методи вивчення іноземних мов», «Українська мова як іноземна», у практиці вивчення української мови як іноземної.
The article actualizes the problem of studying the Ukrainian languages a foreign language and the ways to optimize this process. This study of methods of teaching foreign languages allows linguists, evaluating the advantages and disadvantages of each methods, to use the most convenient and effective background for the formation of a grammatical and lexical basis for the creation of educational materials. G. K. Lozanov’s suggestive method allows optimizing the learning process in all aspects. The main thesis of which is a relaxed atmosphere during class, which contributes to the natural way of assimilating the material without much effort and coercion. It is the absence of psychological pressure on the student in the “teacher-student” format that free sup additional memory reserves. The purpose of the article is not only to illuminate the suggestive method of studying the Ukrainian language as a foreign, but also to try to implement it according to the needs of the course. The object of the article is the studying of a suggestive approach, and the subject of research is the introduction of this method into the learning process. The relevance of the topic lies in the fact that the process of improving the methods of studying the Ukrainian language as a foreign language never stops, especially since it always requires more effective and more modern, the creation of more effective teaching materials. Among these search methods in the study of this topic, one can single out an analysis of vocabulary definitions, a descriptive method, an interpretation method using observation and generalization techniques. The practical value of the work lies in the fact that its results can be used in the course of lecturing and conducting seminars on the courses “Methods of Studying Foreign Languages”, “Ukrainian as a Foreign Language”, as well as in the practical study of Ukrainian as a foreign language.
Опис
Ключові слова
українська мова як іноземна, методи вивчення іноземних мов, сугестологічний метод Г. К. Лозанова, навчання, навіювання, Ukrainian as a foreign language, ignorantly didactic methods, G. K. Lozanov’s suggestological method
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання