Контекстність вищої освіти як чинник гуманітарної та міжнародної безпеки: до постановки проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуті проблеми вищої освіти в класичних університетах, що пов’язані з ризиками і небезпеками сучасного інформаційного суспільства і зі зміною наукових парадигм. Показано роль не тільки внутрішніх, але і зовнішніх контекстів у реформуванні вищої освіти в Україні. Намічені шляхи міждисциплінарного дослідження проблем соціогуманітарної і між¬народної безпеки
В статье рассмотрены проблемы высшего образования в классических университетах, связанные с рисками и опасностями современного информационного общества и сменой научных парадигм. Показана роль не только внутренних, но и внешних контекстов в реформировании высшего образования в Украине. Намечены пути междисциплинарного исследования проблем социогуманитарной и международной безопасности.
In this article the problems of higher education in classical universities, which are determined by the risks and dangers of the modern information society and by the change of research paradigms, are analyzed. The role of internal and external contexts of modern higher education reform are shown. The ways of interdisciplinary research of socio-humanitarian and international security problems are designated.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
Ключові слова
вища освіта, постіндустріальне суспільство, наукова парадигма, соціогуманітарні ризики, небезпеки, высшее образование, постиндустриальное общество, научная парадигма, социогуманитарные риски, опасности, higher education, post-industrial society, the scientific paradigm, socio-humanitarian risks, dangers
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК