Психологічні компоненти науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття окреслює потенціал самореалізації викладачів вищої школи. Запропонована структурно-функціональна модель професійно-особистісного розвитку викладача в науково-педагогічній діяльності. Розкрита сутність психологічних складових професійної сфери викладацького складу.
Статья рассматривает потенциал самореализации преподавателей высшей школы. Предложена структурно функциональная модель профессионально личностного развития преподавателя в научно педагогической деятельности. Раскрыта сущность психологических составляющих профессиональной сферы преподавательского состава.
The article outlines potential of self-realization of teachers of higher school. The structurally functional model of professionally personality development of teacher is offered in scientifically pedagogical activity. Essence of psychological constituents of professional sphere of teaching staff is exposed.
Опис
Ключові слова
самореалізація, викладачі вищої школи, педагогічна майстерність, науков-дослідницька діяльність, педагогічна компетентність, самореализация, преподаватели высшей школы, педагогическое мастерство, научно-исследовательская деятельность, педагогическая компетентность, self-realization, lecturer art, pedagogical competence, scientific researching activity
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК