Автореферати ФПСР

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Психологія копінг-поведінки: системне моделювання
  (2012) Родіна, Наталія Володимирівна; Родина, Наталья Владимировна; Rodina, Nataliia V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. У дисертації досліджується актуальна проблема формування копінг-поведінки в ситуаціях життєвої кризи. Проведено теоретичний аналіз основних методологічних підходів до вивчення копінгу. Психодинамічну парадигму застосовано як комплексний підхід, що враховує як свідомі, так і несвідомі психологічні механізми. Обрано системний аналіз з огляду на те, що він є дієвою методологією, яка дозволяє виявити найбільш загальні принципи подолання життєвої кризи. Розроблено системну модель формування копінг-поведінки. В цій моделі зовнішнє середовище і особистість, що долає, розглядаються як цілісна єдина система, що складається з шести елементів, чи підсистем, а саме: стресор (життєва криза), фактори середовища, що мали вплив у онтогенезі, актуальні вимоги зовнішнього середовища, несвідоме, свідомість та копінг-стратегії. Емпірична верифікація моделі ґрунтується на спільному використанні якісної та кількісної методології. Наведено типологію життєвих криз, що ґрунтується на теорії потреб А. Маслоу. Життєві кризи досліджувались на прикладі двох полярних ситуацій: загрози життю і загрози самоактуалізації. Побудовано ієрархічну трирівневу модель, яка містить дві ситуаційно неспецифічні категорії вищого порядку: копінг, що вимагає зусиль, і копінг, що уникає. Шляхові діаграми, отримані за допомогою моделювання структурними рівняннями, довели зростання ролі несвідомих тенденцій у формуванні копінг- поведінки в ситуаціях загрози життю. Наведено класифікаційні моделі, що відмежовують суб’єктів, що долають адаптивно, від тих, що долають неадаптивно. Запропоновано психодіагностичні методи для вимірювання копінгу в різних ситуаціях: нові версії психометричного тесту WOCQ і авторська проективна методика МВАС. На основі отриманих даних розроблено комплекс психокорекційних заходів для ефективного подолання. Успішна емпірична верифікація моделі формування копінг-поведінки доводить, що наведена концептуальна схема має широкі перспективи щодо дослідження різних психологічних феноменів. Окреслюються напрямки майбутніх системних досліджень копінгу.
 • Документ
  Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності
  (2011) Чернявська, Тетяна Павлівна; Чернявская, Татьяна Павловна; Chernyavska, Tetyana P.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2011. В дисертації розвивається новий напрямок психології бізнесу – психологія успішності особистості в бізнес-діяльності. Проведено теоретико-емпіричне дослідження феноменології і механізмів розвитку успішності особистості в бізнес- діяльності як системного явища. Визначені концептуальні поняття: успішність особистості в бізнес-діяльності; критерії психологічної бізнес-успішності. Виявлені механізми успішності особистості в бізнесі: готовність до усвідомленого ризику і мінімізація загроз; максимізація цілей; підвищення потреб; залученість у бізнес- процеси; бізнес-чуття, організована інтуїція, стратегічне, системне, концептуальне мислення; нестандартні вольові дії; гнучкість спілкування; упровадження інновацій; уміння перетворювати конфлікт у продуктивну прихильність спільним цілям; уміння перетворювати «мінуси» у «плюси». Розроблена концепція розвитку успішності особистості в бізнесі, обґрунтовані структурно-функціональна, рівнева, динамічна підмоделі і цілісна модель успішного бізнесмена, на яких базуються технології оцінювання, консультування і тренінгу бізнесменів. Розроблені критерії успішності особистості в бізнесі. Подана система оцінювання, консультування і тренінгу бізнесменів у контексті авторської концепції.
 • Документ
  Проактивне подолання стресових ситуацій особистістю
  (2015) Бірон, Богдан Володимирович; Бирон, Богдан Владимирович; Biron, Bohdan V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2015. Дисертаційне дослідження присвячено вивченню проблеми проактивного подолання стресових ситуацій особистістю. Основну вибірку дослідження склали студенти дев’яти вищих навчальних закладів різних регіонів України. Створено валідні та надійні українські версії психодіагностичних методик для дослідження конструктів подолання. Виявлено, що власна активність суб'єкту є основною сутнісною ознакою проактивного копінгу, що принципово відрізняє його від інших видів копінгу. Сформульовано основні системні параметри проактивної особистості: автономія, аутопоезис, ієрархічність. Співвіднесено мотиваційно-потребову структуру особистості з конструктами подолання та встановлено, що проактивний копінг відповідає потребам, що ведуть до розвитку здібностей і самоактуалізації особистості. Встановлено, що ресурсними чинниками проактивного подолання виступають проактивна установка, загальна самоефективність, автентичне життя та навчена ресурсність. Переглянуто основи диференціації конструктів подолання на особистісні копінг-ресурси та копінг-стратегії та запропоновано нові, більш адекватні критерії (темпоральні характеристики виникнення стресору та ступінь його визначеності). Введено поняття «копінг-вектор», яке є універсальною категорією подолання. Визначено, що проактивний копінг- вектор характеризується стійкими переконаннями особистості у власній здатності до саморозвитку та можливості змінювати середовище. Встановлено, що проактивний копінг є конструктом, який має виключне значення у підтриманні фізичного та психологічного здоров'я особистості, сприянні здоровому способу життя та образу мислення.
 • Документ
  “Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога”
  (Астропринт, 2003) Кононенко, Анатолій Олександрович; Кононенко, Анатолий Александрович; Kononenko, Anatoliy A.
  Дисертація присвячена дослідженню індивідуального іміджу педагога, вивченню впливу на формування індивідуального іміджу особистісних психологічних особливостей, самосвідомості, рівня суб’єктивного контролю, впливу індивідуального педагогічного стилю та ситуацій керування на структуру та функції індивідуального іміджу педагога . У дослідженні обґрунтовується оригінальна гіпотеза стосовно механізму виникнення іміджевої поведінки та характеру її функціонування у соціальних комунікаціях. Показана обумовленість типу індивідуального іміджу рівнем мотивації досягнення соціального успіху та прагненням особистості до психологічної захищеності. Розроблено оригінальну методику вимірювання рівня ефективності індивідуального іміджу, що дало можливість сформулювати найважливіші вимоги до психосоціальної технології конструювання професійного іміджу педагога.
 • Документ
  Становлення і розвиток вітчизняної експериментальної психології (на матеріалі Південноукраїнського регіону)
  (Астропринт, 2001) Акімова, Лариса Наумівна; Акимова, Лариса Наумовна; Akimova, Larysa N.
  Захищається рукопис, в якому розкриваються умови виникнення і розвиток вітчизняної експериментальної психології. Визначається значний внесок М.М. Ланге в порушення організаційного виокремлення психології в самостійну науку. Узагальнюються і систематизуються визначені ним перспективні напрямки розвитку експериментальної психології. На одному з них, проблемі сприймання часу, зосереджуються подальші експерементальні дослідження в Південноукраїнському регіоні. Впродовж тривалого часу проблема сприймання часу не втрачає своєї актуальністі й інтенсивно розробляється Д.Г. Елькіним та під його керівництвом. Проведені фундаментальні експериментальні дослідження дозволили визначити закономірності та механізми сприймання часу, здійснити моделювання цього процесу.