Психологія копінг-поведінки: системне моделювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. У дисертації досліджується актуальна проблема формування копінг-поведінки в ситуаціях життєвої кризи. Проведено теоретичний аналіз основних методологічних підходів до вивчення копінгу. Психодинамічну парадигму застосовано як комплексний підхід, що враховує як свідомі, так і несвідомі психологічні механізми. Обрано системний аналіз з огляду на те, що він є дієвою методологією, яка дозволяє виявити найбільш загальні принципи подолання життєвої кризи. Розроблено системну модель формування копінг-поведінки. В цій моделі зовнішнє середовище і особистість, що долає, розглядаються як цілісна єдина система, що складається з шести елементів, чи підсистем, а саме: стресор (життєва криза), фактори середовища, що мали вплив у онтогенезі, актуальні вимоги зовнішнього середовища, несвідоме, свідомість та копінг-стратегії. Емпірична верифікація моделі ґрунтується на спільному використанні якісної та кількісної методології. Наведено типологію життєвих криз, що ґрунтується на теорії потреб А. Маслоу. Життєві кризи досліджувались на прикладі двох полярних ситуацій: загрози життю і загрози самоактуалізації. Побудовано ієрархічну трирівневу модель, яка містить дві ситуаційно неспецифічні категорії вищого порядку: копінг, що вимагає зусиль, і копінг, що уникає. Шляхові діаграми, отримані за допомогою моделювання структурними рівняннями, довели зростання ролі несвідомих тенденцій у формуванні копінг- поведінки в ситуаціях загрози життю. Наведено класифікаційні моделі, що відмежовують суб’єктів, що долають адаптивно, від тих, що долають неадаптивно. Запропоновано психодіагностичні методи для вимірювання копінгу в різних ситуаціях: нові версії психометричного тесту WOCQ і авторська проективна методика МВАС. На основі отриманих даних розроблено комплекс психокорекційних заходів для ефективного подолання. Успішна емпірична верифікація моделі формування копінг-поведінки доводить, що наведена концептуальна схема має широкі перспективи щодо дослідження різних психологічних феноменів. Окреслюються напрямки майбутніх системних досліджень копінгу.
Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Киев, 2012. В диссертации исследуется актуальная проблема формирования копинг- поведения в ситуациях жизненного кризиса. Проведен теоретический анализ основных методологических подходов к изучению копинга. На основании масштабного изучения данных теоретических и эмпирических исследований, их сравнения показан относительный дефицит работ, в которых разрабатывается целостное понимание и осмысление совладающего поведения индивида в ситуациях жизненных кризисов. Подчеркивается, что проблема совладания тесно связана с ведущими категориями психологии: личность, психологический стресс, жизненный кризис, сознание и неосознаваемые процессы, переживание, саморегуляция, взаимодействие индивида и среды. Системный анализ был выбран как действенная методология, позволяющая выявить наиболее общие принципы совладания с жизненным кризисом. Указывается, что на современном этапе развития психологической науки системный подход становится общепризнанной методологической платформой, на базе которой проводятся многоаспектные исследования различных феноменов, тогда как системные исследования копинга единичны. Разработана системная модель формирования копинг-поведения. В этой модели внешняя среда и совладающая личность рассматриваются как целостная единая система, которая состоит из шести элементов, или подсистем – стрессор (жизненный кризис), факторы среды, оказывавшие влияние в онтогенезе, актуальные требования внешней среды, бессознательное, сознание и копинг- стратегии. Предполагается, что взаимодействие стрессора с личностью и его последующая оценка происходит сперва на более глубинных уровнях, а затем, преобразуясь через осознаваемые уровни, личность в ответ на стрессор формирует совладающее поведение. Эмпирическая верификация модели основывается на совместном использовании качественной и количественной методологии. В качестве первой методологии использовалась параметрическая общая теория систем, вторая методология реализовывалась преимущественно путем моделирования структурными уравнениями. Приведена типология жизненных кризисов, которая опирается на теорию потребностей А. Маслоу. Аргументировано, что чем ниже уровень потребностей индивида, которые затрагивают кризисные ситуации, тем интенсивнее их воздействие на личность и тем более существенные изменения они в ней вызывают. Жизненные кризисы исследовались на примере двух полярных ситуаций, рассматривающихся как крайние точки континуума: угрозы жизни и угрозы самоактуализации. Построена иерархическая трехуровневая модель, которая содержит две ситуационно неспецифические категории высшего порядка: копинг, требующий усилий, и избегающий копинг. Низший уровень представляет собой совокупность отдельных реакций индивида, вызванных стрессовой ситуацией, которые организованы на среднем уровне в копинг-стратегии, объединяющиеся в базовые типы копинг-поведения, находящиеся на высшем уровне иерархии. Путевые диаграммы, полученные с помощью моделирования структурными уравнениями, доказали возрастание роли бессознательных тенденций в формировании копинг-поведения в ситуациях угрозы жизни. Установлено, что для копинга, требующего усилий, бессознательные тенденции, будучи подвержены медиирующему влиянию сознательного уровня личности, формируют копинг, требующий усилий, как антиномию своему содержанию. В свою очередь показано, что в ситуациях угрозы самореализации совладающий индивид, избегая столкновения со стрессором, может, в том числе, реализовывать прямые бессознательные тенденции, однако их удельный вес по сравнению с сознательной активностью низок. Система «внешняя среда – совладающая личность» формализована в общефилософских понятиях вещь, свойство и отношение, определены ее системные дескрипторы: концепт, структура и субстрат, а также описаны ее основные реляционные и атрибутивные параметры. Представлены классификационные модели, которые отделяют адаптивно совладающих субъектов от неадаптивно совладающих. Предложены психодиагностические методы для измерения копинга в различных ситуациях: новые версии психометрического теста WOCQ и авторская проективная методика МВАС. На основе полученных данных разработан комплекс психокоррекционных методов для эффективного совладания. Успешная эмпирическая верификация модели формирования копинг-поведения доказывает, что приведенная концептуальная схема имеет широкие перспективы в отношении исследования различных психологических феноменов. Очерчиваются направления будущих системных исследований копинга.
A dissertation submitted for the degree of Doctor of Science in Psychology, specialty 19.00.01 – General Psychology, History of Psychology. – Taras Schevchenko National University of Kyiv Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine. – Kyiv, 2012. The thesis is devoted to an actual problem of system modeling of coping behavior in life crisis situations. Theoretical analysis of main methodological approaches to coping research is carried out. Psychodynamic paradigm is applied as complex approach that takes into account both conscious and unconscious psychological mechanisms. System analysis is chosen as an efficient methodology for revelation of most universal principles of coping with life crises. The system model of coping behavior formation is developed. In this model an external environment and personality that copes are viewed as whole single system that consists of six elements or subsystems – stressor (life crisis), environmental factors that influenced in ontogenesis, actual demands of external environment, unconsciousness, consciousness and coping strategies. The empirical verification of the model is based on the joint use of qualitative and quantitative system methodology. The typology of life crises based on A.H. Maslow theory of needs is given. Life crises are researched by example of two polar situations: life threat and self-actualization threat. A hierarchical three-level model is built that included two high-order situational nonspecific categories: effortful coping and avoidance coping. Path diagrams obtained by structure equation modeling demonstrate the increasing role of unconscious tendencies in coping behavior formation in life threat situations. The classification models for different crisis events splitting adaptive from maladaptive copers are presented. Psychodiagnostics methods for coping measurement in different situations: new versions of psychometric test WOCQ and projective technique MASC developed by author are proposed. On the basis of obtained data, it has been developed a complex of psychological correction methods for effective coping. Successful empirical verification of coping behavior formation model has proved that the presented concept framework has wide perspectives for different psychological phenomena study. Several directions of future system research of coping behavior are outlined.
Опис
Ключові слова
копінг-поведінка, життєві кризи, системний аналіз, психодинамічна парадигма, модель формування копінгу, внесок свідомості та несвідомого у копінг, копинг-поведение, жизненные кризисы, системный анализ, психодинамическая парадигма, модель формирования копинга, вклад сознания и бессознательного в копинг, coping behavior, life crises, system analysis, psychodynamic paradigm, coping formation model, contribution of consciousness and unconsciousness to coping
Бібліографічний опис
Родіна, Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : автореф. дис ... д-ра психол. наук / Н. В. Родіна. – Київ, 2012. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК