Автореферати ФХФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хе-мосорбції оксиду сульфуру (IV) водними розчинами алкіламінів
  (2020) Хома, Руслан Євгенійович; Хома, Руслан Евгеньевич; Khoma, Ruslan Ye.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спе-ціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019. Дисертацію присвячено вивченню фізико-хімічних процесів при взаємодії оксиду сульфуру (IV) з алкіламінами та їх похідними у водних розчинах залежно від будови органічної основи, температури і присутності кисню. Вперше синтезовано 20 амонієвих солей сульфурвмісних оксианіонів і три вандерваальсових клатрати. Проведено рентгеноструктурний аналіз та встановлено структуру 23 сполук. Вперше виявлено кореляцію між фізико-хімічними властивостями амінів (AM) і складом виділених продуктів взаємодії в 35 системах SO2 – AM – H2O – O2. Розроблено новий метод синтезу сульфамінової кислоти. Вперше отримано несуперечливу і об’єктивну інформацію про склад сполук, що утворюються у 23 системах SO2 – AM – H2O. Зазначена взаємодія су-проводжується утворенням у розчинах сульфітів, гідросульфітів, піросульфітів та сульфіто-гідросульфітів відповідних амонієвих катіонів. Запропоновано та запатентовано нові методи синтезу амінометансульфонової кислоти (AMSA) та її N-алкілованих похідних. За оригінальним методом синтезовано 5 нових N-алкілованих похідних AMSA, які володіють противірусними і протистафілококовими властивостями і можуть використовуватись як компоненти буферних розчинів. Розроблені та запатентовані імпортозаміщуючі імпрегновані волокнисті хемосорбенти респіраторного призначення впроваджено на практиці.
 • Документ
  Модифіковані сполуками Pd(II) та Cu(II) бентоніти в реакціях окиснення монооксиду карбону, діоксиду сульфуру та розкладання озону [автореферат]
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Джига, Ганна Михайлівна; Джига, Анна Михайловна; Dzhyga, Ganna M.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського Національної академії наук України, Одеса, 2018. У дисертаційній роботі розв’язані актуальні теоретичні та практичні задачі: зіставлені властивості вітчизняних бентонітів Горбського (П-Бент(Г)), Кіровоградського (П-Бент(К)) та Дашуковського (П-Бент(Д)) родовищ і на прикладі останнього розроблені фізичні та хімічні методи ціленаправленого регулювання фізико-хімічних та структурних характеристик П-Бент(Д), серед яких термічний (300-Бент(Д)), гідротермальний (Н2О-Бент(Д)), кислотно-термальний за умови варіювання часу контакту (τ) зразків бентоніту з 1М HNO3 (1Н-Бент(Д)-τ) та концентрації HNO3 від 0,25 до 6 моль/л при τ = 1 год. ( ̅Н-Бент(Д)-1), а також інтеркаляція полігідроксокатіону алюмінію Al13 (Al-PILC). Найбільш дієвими способами є кислотно-термальний та інтеркаляція полігідроксокатіону Al13. Незалежно від способу та розроблених умов модифікування зразків кристалічна структура фази монтморилоніту не зазнає змін, але відбувається стискування алюмосилікатних шарів як для носіїв, так і для композицій Pd(II)-Cu(II)/S ( S – різні форми бентоніту). У разі інтеркаляції катіону Al13 в пілар-глині та композиції Pd(II)-Cu(II)/Al-PILC встановлено міжшарове розширення. Встановлені закономірності зміни структурних параметрів (аm, C) і Sпит; термохімічних властивостей, термодинамічної активності адсорбованої води (аН2О) та рН суспензії для природних та модифікованих різними способами бентонітів. Регулювання складу поверхневих купрум-паладієвих комплексів відбувається за рахунок зміни співвідношення термодинамічних параметрів lgaН2О/aН3О+·aBr-, які визначаються природою носія. Встановлено, що активність каталітичних композицій К2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/ S в реакції окиснення монооксиду карбону залежить від походження та способу модифікування бентоніту. Отримані наступні ряди активності закріплених на носіях ( S ) куп- рум-паладієвих комплексів відносно П-Бент(Д): П-Бент(Д) ˂˂ П-Бент(К) ˂ П-Бент(Г); П-Бент(Д) ≈ 300-Бент(Д) << Н2О-Бент(Д); П-Бент(Д) ˂˂ 1Н-Бент(Д)-0,5 >1Н-Бент(Д)-1 > 1Н-Бент(Д)-3 ≈ 1Н-Бент(Д)-4 ≈ 1Н-Бент(Д)-6; П-Бент(Д) <<0,25Н-Бент(Д)-1 < 0,5Н-Бент(Д)-1 < 1Н-Бент(Д)-1 < 3Н-Бент(Д)-1 < 6Н-Бент(Д)-1. Доведено, що тільки композиція Pd(II)-Cu(II)/6Н-Бент(Д)-1 при заданих співвідношеннях компонентів забезпечує високу ступінь перетворення СО (96 %), за якою к ССО ˂ ГПКСО (20 мг/м3). Розроблена фізико-хімічна модель вибору природних та модифікованих бентонітів в якості носіїв комплексних сполук Pd(II) і Cu(II), що виявляють каталітичні властивості в реакціях низькотемпературного (температура навколишнього середовища) окиснення СО, SO2 і розкладання О3. Запропоновано спосіб виготовлення каталізатора низькотемпературного окиснення монооксиду карбону КНО-СО/6Н-Бент-1 для використання в патроних респіраторах типу «Платан» (ТУ У 28.2-01530125-038:2015). На каталізатор розкладання озону КН-О3/П-Бент розроблено проект Технічних умов. Впроваджено в учбовий процес методичні вказівки «ІЧ-спектральні дослідження природних сорбентів та металокомплексних каталізаторів на їх основі» для студентів вищих навчальних закладів
 • Документ
  Вплив адсорбції біомолекул на оптичні властивості наноструктурованих плівок ТІО2
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017) Терещенко, Алла Володимирівна; Tereshchenko, Alla V.; Терещенко, Алла Владимировна
  Дисертація присвячена вивченню впливу адсорбції біологічних молекул на поверхні наноструктурованих плівок діоксиду титану (ТіО2), а також встановленню основних аспектів механізму взаємодії біомолекул та ТіО2. Розроблена методика формування біочутливого шару на поверхні наноструктурованих плівок TiO2 шляхом прямої (нековалентної) іммобілізації білків – антигенів вірусу лейкозу великої рогатої худоби gp51. Визначені закономірності змін у спектрах фотолюмінесценції, що виникають в результаті взаємодії між біологічними молекулами і наночастинками TiO2. Встановлено, що іммобілізація антигенів вірусу лейкозу gp51 на поверхні наноструктурованих плівок TiO2 супроводжується посиленням фотолюмінесценції TiO2 у видимому та УФ-діапазонах, а також зсувом спектру фотолюмінесценції в УФ-область. Подальша взаємодія іммобілізованих на TiO2 антигенів лейкозу з антитілами проти вірусу лейкозу (anti-gp51) призводить до зворотніх змін у спектрах фотолюмінесценції TiO2. Експериментально доведено, що адсорбційна чутливість оптичного імуносенсора на основі TiO2/gp51 до anti-gp51 знаходиться в межах від 2 до 8 мкг/мл. Аналіз поведінки сигналу імуносенсора за допомогою обчислення похідної, дозволив розрахувати точний поріг адсорбційної чутливості імуносенсора на основі TiO2/gp51, що відповідає концентрації антитіл Сanti-gp51 = 1,98 мкг/мл. Вперше визначений діапазон температури для застосування імуносенсора на основі TiO2/gp51, який становить від 25°С до 35 °С. Тим самим доведено, що аналітичний сигнал реєструвався саме від утвореної структури імуносенсора TiO2/gp51 і адсорбовані білки безпосередньо беруть участь в генерації цього сигналу. Вперше встановлений механізм взаємодії наночастинок TiO2 та біологічних молекул, головні аспекти якого полягають у тому, що основною причиною змін (зсувів) максимумів у спектрах фотолюмінесценції в результаті адсорбції антигенів gp51 на поверхні TiO2 є електростатична взаємодія між поверхневим негативним зарядом TiO2 і позитивними частковими зарядами білків gp51. Вперше доведено, що ефекти зміщення максимуму фотолюмінесценції TiO2 і наявність адсорбційної чутливості до anti-gp51 визначаються бар'єрним ефектом, тобто змінами величини поверхневого потенційного бар'єру TiO2 в результаті адсорбції gp51 та його подальшим відновленням після взаємодії TiO2/gp51 з anti-gp51. Показано також, що структуру TiO2/gp51 можна представити як модель типу плоского конденсатора, біологічний прототип якого формується в результаті іммобілізації білка gp51. Розроблений прототип оптичного біосенсора на основі наноструктурованих плівок TiO2, модифікованих порфірином, для визначення валінової амінокислоти, що проявляє адсорбційну чутливість до валіну в діапазоні концентрацій від 0,04 до 0,16 мг/мл. Встановлений механізм взаємозв'язку між оптичними і адсорбційними характеристиками наноструктурованих плівок TiO2. Визначені закономірності взаємодії наночастинок TiO2 з біологічними об'єктами та їх вплив на оптичні властивості наночастинок TiO2. Обгрунтована доцільність практичного застосування результатів для створення нових оптичних біосенсорів, імуносенсорів.