Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 146
 • Документ
  Типові патологічні процеси
  (Назарчук С. Л., 2024) Макаренко, Ольга Анатоліївна; Makarenko, Olha A.
  «Типові патологічні процеси : конспект лекцій» складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Типові патологічні процеси», яка викладається здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «091 Біологія та біохімія». Конспекти лекцій можуть бути використані при вивченні дисципліни «Патологічна фізіологія» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями «091 Біологія та біохімія», «226 Фармація, промислова фармація», «014.05 Середня освіта. Біологія та охорона здоров'я».
 • Документ
  Навчальна практика з зоології
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Трач, В’ячеслав Анатолійович; Підгорна, Світлана Яківна; Делі, Ольга Федорівна; Черничко, Катерина Йосипівна; Trach, Viacheslav A.; Pidhorna, Svitlana Ya.; Deli, Olha F.; Chernychko, Kateryna Y.
  Методичне видання з дисципліни «Навчальна практика з зоології. Частина 1. Зоологія безхребетних» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) містить матеріали, присвячені загальним вимогам до здобувачів під час проходження практики, рекомендаціям щодо оформлення щоденника практики, опису основних методів збору безхребетних тварин, їх зберіганню та етикетуванню. Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання біологічного факультету спеціальності 091 Біологія.
 • Документ
  Визначення віку ссавців
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Олійник, Юрій Миколайович; Oliinyk, Yurii M.
  Методичні вказівки знайомлять з методами визначення віку ссавців, заснованих на зміні морфологічних особливостей скелета і структурних особливостей зубів. Для здобувачів вузів, викладачів, зоологів та екологів, які займаються проблемами популяційної біології.
 • Документ
  Основи популяційної морфології
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Олійник, Юрій Миколайович; Oliinyk, Yurii M.
  Методичні вказівки визначають предмет, методологічний підхід і термінологію популяційної морфології; систематизують уявлення про властивості та структуру природних популяцій; фокусують увагу на класифікації мінливості, вимогах до її вивчення і методах оцінки морфологічної мінливості і різноманітності неметричних ознак в популяціях; принципах вибору морфологічних ознак-маркерів, прикладах використання їх мінливості для вирішення практичних завдань щодо біоконтролю природного середовища та охорони довкілля. Для здобувачів вузів, викладачів, зоологів і екологів, які займаються проблемами популяційної біології, біоіндикації та охорони довкілля.
 • Документ
  Актуальні питання історії та культури України
  (Олді Плюс, 2024) Синявська, Олена Олександрівна; Лопуга, Ореста Іванівна; Syniavska, Olena O.; Lopuha, Oresta I.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика та рекомендації до практичних занять. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для презентацій, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань. Для здобувачів біологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)», 091 «Біологія та біохімія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 206 «Садово-паркове господарство».
 • Документ
  Позахромосомна спадковість. Походження клітинних органел
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Січняк, Олександр Львович; Sichniak, Oleksandr L.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог програми з дисципліни «Позахромосомна спадковість». Мета видання – допомогти студентам засвоїти розділ «Походження клітинних органел» та якісно підготуватися до семінарських занять. Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань і контрольних запитань по темам семінарських занять, базові теоретичні відомості для підготовки, завдання для самостійного опрацювання окремих питань, перелік допоміжної літератури. Призначені для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальностями 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 • Документ
  Генетика риб. Ч. 1 : Детермінація та диференціація статі у риб.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Січняк, Олександр Львович; Sichniak, Oleksandr L.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог програми з дисципліни «Генетика риб». Мета видання – допомогти студентам засвоїти розділ «Генетика статі» та якісно підготуватися до семінарських занять. Методичні рекомендації містять перелік теоретичних питань і контрольних запитань по темам семінарських занять, базові теоретичні відомості для підготовки, завдання для самостійного опрацювання окремих питань, перелік допоміжної літератури. Призначені для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальностями 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 • Документ
  Загальна гістологія. Біологія індивідуального розвитку. Змістовий модуль 2 : Загальна гістологія.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рижко, Ірина Леонідівна; Заморов, Веніамін Веніамінович; Ryzhko, Iryna L.; Zamorov, Veniamin V.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Загальна гістологія. Біологія індивідуального розвитку» за змістовим модулем «Загальна гістологія». Мета видання – допомогти студентам засвоїти основний теоретичний матеріал та підготуватися до виконання самостійної роботи. Методичні рекомендації містять завдання для самостійної роботи за кожною навчальною темою, перелік контрольних запитань, рекомендовану літературу. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого рівня вищої освіти біологічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Механізми адаптації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рижко, Ірина Леонідівна; Ryzhko, Iryna L.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу «Механізми адаптації», наводиться перелік питань для підготовки і обговорення на семінарських заняттях, містяться завдання для самостійного опрацювання окремих тем, перелік допоміжної літератури. Мета методичних рекомендацій – допомогти здобувачам засвоїти теоретичні розділи курсу. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів другого рівня вищої освіти біологічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Зоопсихологія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рижко, Ірина Леонідівна; Ryzhko, Iryna L.
  Методичні рекомендації містять перелік питань для підготовки і обговорення на заняттях, завдання для самостійного опрацювання окремих тем, перелік допоміжної літератури. Мета методичних рекомендацій – допомогти здобувачам засвоїти теоретичні розділи курсу та підготуватися до семінарських занять. Методичні рекомендації розроблені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Зоопсихологія» для здобувачів першого рівня вищої освіти біологічних спеціальностей.
 • Документ
  Основи гідроекології
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Заморов, Веніамін Веніамінович; Снігірьова, Анастасія Олександрівна; Караванський, Юрій Вікторович; Радіонов, Денис Борисович; Zamorov, Veniamin V.; Snigirova, Anastasiia O.; Karavanskyi, Yurii V.; Radionov, Denys B.
  Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи гідроекології» містять опис структури 8 занять, для кожного з них наведено тему; мету; термінологію; перелік матеріалів та обладнання, необхідного для проведення заняття; рисунки та порівняльні таблиці, які студенти мають заповнити у робочих зошитах; фототаблиці видів, що розглядаються на заняттях; перелік питань для контролю та самостійної роботи. Матеріали видання можуть використовуватися при підготовці проміжних і підсумкового контролю дисципліни «Основи гідроекології» здобувачами першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 091 Біологія та біохімія.
 • Документ
  Загальна арахноентомологія. Ч. 2. Біорізноманіття павуків
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Делі, Ольга Федорівна; Підгорна, Світлана Яківна; Черничко, Катерина Йосипівна; Deli, Olha F.; Pidhorna, Svitlana Ya.; Chernychko, Kateryna Y.
  Методичне видання з дисципліни «Загальна арахноентомологія. Частина 2. Біорізноманіття павуків» для здобувачів першого рівня вищої освіти біологічного факультету всіх форм навчання містить матеріали про біорізноманіття та сучасні методи вивчення, охорони тварин на прикладі павукоподібних, опису основних методів збору павуків, їх зберіганню та визначенню. Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання спеціальності 091 Біологія.
 • Документ
  Генетика кількісних ознак. Модуль 1. Генетичний аналіз кількісних ознак
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Алєксєєва, Тетяна Григорівна; Alieksieieva, Tetiana H.
  Методичні вказівки включають теоретичні відомості та практичні інструкції щодо проведення практичних занять зі змістового модулю «Генетичний аналіз кількісних ознак». Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи призначені для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальностями 091 «Біологія», 091 «Біологія» ОПП «Мікробіологія і вірусологія», 014.05 «Середня освіта (біологія і здоров’я людини)», 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 • Документ
  Генетика. Розв’язання задач на успадкування ознак, зчеплених зі статтю
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Білоконь, Світлана Василівна; Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна; Січняк, Олександр Львович; Bilokon, Svitlana V.; Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.; Sichniak, Oleksandr L.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Генетика» для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальностями 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство». Мета видання – допомогти студентам засвоїти алгоритми розв’язання задач на зчеплене зі статтю успадковування та краще розібратися в матеріалі з теми на реальних прикладах зчепленого зі статтю успадковування у ряду добре вивчених біологічних об’єктів.
 • Документ
  Молекулярна біологія клітини. Ч. 1: Прокаріоти
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Єлинська, Наталія Олексіївна; Гудзенко, Тетяна Василівна; Галкін, Микола Борисович; Yelynska, Nataliia O.; Gudzenko, Tetyana V.; Galkin, Mykola B.
  Курс лекцій розкриває сучасні уявлення щодо молекулярної будови клітини прокаріот. У курсі вікладено інформацію щодо структури прокаріотичної клітини, та принципів її функціонування. Рекомендовано для студентів біологічного факультету, що отримують освітній рень «магістр» за спеціальностями «біологія» та «біотехнологія».
 • Документ
  Молекулярно-генетичні основи патогенності мікроорганізмів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Русакова, Марія Юріївна; Гудзенко, Тетяна Василівна; Єлинська, Наталія Олексіївна; Rusakova, Mariia Yu.; Gudzenko, Tetyana V.; Yelynska, Nataliia O.
  Курс лекцій має 5 основних розділів, які стосуються загальних положень патогенності та вірулентності мікроорганізмів, генетично детермінованих факторів патогенності – адгезивності, захисту від імунних сил макроорганізму, інвазивності, токсигенності. Розглянуті еволюційні аспекти формування патогенності у мікроорганізмів, природа і характер взаємодії збудника з клітинами та макроорганізмом в цілому. Призначений для студентів біологічного факультету.
 • Документ
  Лікарські рослини
  (Назарчук С. Л., 2023) Бондаренко, Олена Юріївна; Bondarenko, Olena Yu.
  У методичних рекомендаціях подано вказівки щодо виконання практичних робіт до вибіркового курсу «Лікарські рослини». Методичні вказівки розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету, які вивчають лікарські рослини, особливості їх опису в рослинних угрупованнях, методи оцінки запасів лікарської рослинної сировини, а також типи аналізів для визначення якості лікарської сировини. Розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету усіх форм навчання.
 • Документ
  Ботаніка. Змістовий модуль 1. Анатомія рослин
  (Назарчук С. Л., 2023) Бондаренко, Олена Юріївна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Якуба, Ірина Петрівна; Bondarenko, Olena Yu.; Nazarchuk, Yuliia S.; Yakuba, Iryna P.
  Збірник тестових питань призначений для здобувачів закладів вищої освіти при вивченні дисципліни «Ботаніка». Збірник тестових завдань містить питання за темами «Рослинна клітина», «Рослинні тканини», «Анатомія вегетативних органів» та розрахований на поглиблення знань при вивченні дисципліни, а також буде корисним при самостійному оволодінні студентами матеріалом.
 • Документ
  Фізіологія та біохімія рослин. Змістові модулі 2 та 3. Фізіологія фотосинтезу. Фізіологія дихання
  (Назарчук С. Л., 2023) Ружицька, Ольга Миколаївна; Якуба, Ірина Петрівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Ruzhytska, Olha M.; Yakuba, Iryna P.; Nazarchuk, Yuliia S.
  Збірник тестових питань призначений для здобувачів закладів вищої освіти при вивченні дисципліни «Фізіологія та біохімія рослин». Збірник тестових завдань містить питання з розділів «Фізіологія фотосинтезу» та «Фізіологія дихання» та буде корисним студентам при самостійному оволодінні матеріалом та розрахований на поглиблення знань при вивченні дисципліни.
 • Документ
  Фізіологія та біохімія рослин. Змістовий модуль 4. Фізіологія мінерального живлення рослин. Ріст i розвиток рослин. Фізіологія стійкості рослин
  (Назарчук С. Л., 2023) Ружицька, Ольга Миколаївна; Якуба, Ірина Петрівна; Назарчук, Юлія Сергіївна; Ruzhytska, Olha M.; Yakuba, Iryna P.; Nazarchuk, Yuliia S.
  Збірник тестових питань призначений для здобувачів закладів вищої освіти при вивченні дисципліни «Фізіологія та біохімія рослин». Збірник тестових завдань містить питання з розділу «Фізіологія мінерального живлення рослин. Ріст i розвиток рослин. Фізіологія стійкості рослин» та буде корисним студентам при самостійному оволодінні матеріалом та розрахований на поглиблення знань при вивченні дисципліни.