Автореферати ГГФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій
  (2020) Адобовська, Марія Володимирівна; Адобовская, Мария Владимировна; Adobovska, Mariya V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія МОН України, Хмельницький, 2020. Дисертація присвячена професійній підготовці майбутніх учителів географії в закладах вищої освіти із застосуванням інтерактивних технологій. Проаналізовано стан дослідженості проблеми готовності майбутніх учителів географії до професійної діяльності та застосування інтерактивних технологій у процесі їхньої підготовки у ЗВО. Виділено структурні компоненти такої підготовки: мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, операційно-діяльнісний, оцінно-рефлексивний. Визначено й удосконалено критерії сформованості готовності до професійної діяльності, на основі застосування інтерактивних технологій та рівні їхньої сформованості . На їхній основі визначено і теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій: створення оптимальних умов для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів шляхом застосування інтерактивних технологій; застосування інтерактивних технологій для моделювання проблемних професійно-комунікативних ситуацій; активізація пізнавальної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій та розроблено структурно-функціональну модель такої підготовки. Ефективність упровадження в освітній процес запропонованих умов та моделі підтверджена позитивними результатами експериментального дослідження.
 • Документ
  Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно-Західному шельфі Чорного моря
  (2001) Федорончук, Наталя Олександрівна; Федорончук, Наталья Александровна; Fedoronchuk, Natalya O.
  Федорончук Н.О. Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно-Західному шельфі Чорного моря. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.10 - геологія океанів та морів. - Інститут геологічних наук НАН України. - Київ, 2001. В дисертації на підставі вивчення літолого-мінералогічних особливостей донних відкладів характеризуються процеси розсипоутворення на Північно- Західному шельфі Чорного моря. В роботі виконане детальне дослідження літології та мінерального складу різних літологічних і генетичних типів верхньоплейстоцен-голоценовіх відкладів, складені літологічні карти з результатами шліхового випробування новоевксинських і чорноморських відкладів для окремих ділянок шельфу Чорного моря. Визначена роль теригенного і біогенногофакторів в формуванні відкладів і, безпосередньо, розсипоутворення. Виділені два типи розсипоутворення на шельфі з різними гідродинамічними характеристиками: перший - з титан-цирконієвою спеціалізацією, другий - з накопиченням тонкого золота. Встановлені граничні глибини моря, перспективні на розсипопрояви першого і другого типів. Пропонується перевипробування існуючих титан-цирконієвих розсипів з врахуванням дрібних та тонких розмірних класів мінералів.
 • Документ
  РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
  (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2014) Яворська, Вікторія Володимирівна; Yavorska, Viktoriia V.; Яворская, Виктория Владимировна
  В диссертации представлены и обоснованы теоретико - методологическое разработки геодемографии как нового направления, которое формируется на стыке наук о народонаселении, географии населения и регионалистики. Традиционные демографические исследования отмечают закономерности процессов воспроизводства населения в зависимости от состава и структуры социумов, география населения акцентирует особенности территориальной организации населения, в частности его расселения. Геодемография изучает геопространственное распределение движения и воспроизводства населения, закономерности демографического развития территорий, в частности регионов. Геодемография - наука о региональных демовоспроизводственных комплексах.
 • Документ
  Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області).
  (КП "Одеська міська друкарня", 2009) Орлова, Марія Леонідівна; Orlova, Mariya L.
  Аналіз теоретико-методологічних основ рекреаційної географії та інших наукових дисциплін дозволив обґрунтувати поняття та сформулювати визначення етнічного туризму, визначити сукупність предметів та явищ, що відносяться до ресурсів етнічного туризму, та провести їх класифікацію. Етнічний туризм розглядається як підвид пізнавального туризму, метою якого є ознайомлення з матеріальною та духовною культурою певного етносу, що проживає зараз або проживав у минулому на відповідній території.Ресурси етнічного туризму були поділені на типи: етнічні артефакти, ансамблі етнічних артефактів та етнічні ландшафти. Розглядались походження та структура ресурсів етнічного туризму Одеської області. їх оцінка, у розрізі адміністративних районів, здійснювалась за допомогою показників кількості та різноманітності етнічних ландшафтів, показника забезпеченості ресурсами етнічного туризму. Проведено етнотуристичне районування Одещини.
 • Документ
  Методика суспільно-географічної оцінки якості життя сільського населення регіону.
  (Астропринт, 2009) Савюк, Оксана Юріївна; Saviouk, Osana Y.
  Проведений ретроспективний аналіз дослідження категорії якості життя. Розкриті співвідношення категорії якості життя населення з суміжними категоріями умови життя, рівень життя, образ життя, спосіб життя. Розглянута концепція якості життя як об’єкт суспільно-географічного дослідження. Обґрунтовано принципи дослідження якості життя населення у суспільній географії. Розроблено методичні засади та принципи оцінювання якості життя сільського населення регіону на двох ієрархічних рівнях: мікро- та мезорегіональному. Проведена оцінка якості життя сільського населення Одеського регіону та проведена типізація. За результатами типізації виділені 4 типи: І тип «відсталий», II тип «недостатньорозвинений», III тип «середньорозвинений», IV тип «розвинений».
 • Документ
  Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в Україні.
  (Астропринт, 2010) Олійник, Валентина Дем'янівна; Олейник, Валентина Демьяновна; Oleynik, Valentina D.
  Дисертаційна робота присвячена теоретико-методологічним та методичним питанням суспільно-географічного аналізу регіональної депресивності в Україні. У роботі узагальнено світовий та вітчизняний досвід досліджень депресивних територій, виділено етапи становлення та розвитку категорії «депресивні території», визначено методологічні принципи суспільно-географічного дослідження депресивних територій. Розроблено алгоритм аналізу та оцінки депресивних регіонів. Розроблено та реалізовано методичну схему суспільно- географічного аналізу та оцінки рівня депресивності регіонів за трьома напрямками: критеріальним, комплексним та факторним. Вперше введено і проаналізовано в контексті регіональної депресивності суспільно-географічні фактори, а саме: транспортно-географічний, природно-ресурсний, фактор рівня господарського освоєння та територіальної структури господарства. Реалізовано новий підхід до оцінки соціально-економічного розвитку регіонів за двохвимірною шкалою - рівнем економічного розвитку та загальним потенціалом регіону. Розроблена типізація регіонів України у контексті депресивності за суспільно-географічними характеристиками.
 • Документ
  Болгари Українського Придунав’я: етногеографічна характеристика.
  (ФОП Петров А. С., 2009) Тодоров, В. І.; Тодоров, В. И.; Todorov, V. I.
  Дисертація присвячена етногеографічному дослідженню болгар Українського Придунав’я, найбільшої частини однойменної етнонаціональної групи країни. У роботі обґрунтовані теоретико-методологічніпринципи суспільно-географічного дослідження етнонаціональних груп, які розселені в поліетнічному регіоні. Запропонована концепція територіальних етногеографічних систем. Виділені шість таксономічних рівнів і шість етнонаціональних типів ТЕГС. Досліджене місце та роль болгар у процесі заселення й освоєння території межиріччя Дунаю і Дністра. Аналізуються основні види життєдіяльності болгар - відтворювальна, господарська та суспільно- політична. Акцентується увага на трансформації життєдіяльності болгар Українського Придунав’я в останньому десятилітті ХХ-го - початку ХХІ-го століття. Запропоновані основні напрямки оптимізації територіальної організації життєдіяльності населення.
 • Документ
  Суспільно-географічні аспекти адміністративно- територіального устрою обласного регіону (на прикладі Одеської області).
  (СПД Демченко И. П., 2007) Тітенко, Зоя Володимирівна; Титенко, Зоя Владимировна; Titenko, Zoya V.
  У дисертації розглянутий суспільно-географічний підхід дослідження адміністративно-територіального устрою (АТУ) країни на регіональному рівні. Розкрито суспільно-географічну сутність феномену АТУ, систематизовано суспільно- географічні концепції для АТУ. Розроблена методика суспільно-географічного дослідження АТУ на регіональному рівні: визначені фактори, що впливають на формування адміністративно-територіальних систем; обґрунтовані критерії виділення адміністративних одиниць і центрів різного ієрархічного рівня. Окреслені головні напрямки і пріоритети адміністративно-територіальної реформи в Україні та розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення АТУ Одеського обласного регіону.
 • Документ
  Дослідження територіальної організації рекреаційного господарства (на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу КНР)
  (Астропринт, 2003) Ван Ціншен; Ван Циншен; Wang Qingsheng
  В дисертаційній роботі здійснена теоретична і методологічна розробка сучасних принципів територіальної організації рекреаційного господарства та їх практична реалізація на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу (КНР). Аналізуються основні тенденції і проблеми розвитку РГ в світі і в окремих країнах, обговорюється сучасний концептуальний апарат рекреаційної географії, особливості РГ як виду економічної діяльності. Запропоноване функціональне структурування РГ за схемою: рекреаційні ланки - рекреаційні цикли - рекреаційні кластери - рекреаційні підкомплекси і комплекси. При дослідженні методологічних положень ТО РГ розроблена модель територіальної рекреаційної системи як базової форми ТО РГ. Розроблена загальна методологічна схема вивчення ТО РГ на регіональному рівні. Дані методологічні положення доведені до конкретних методичних рішень на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу. В межах комплексного географічного дослідження РГ провінції Хенань та його територіальної організації проведене функціональне структурування рекреаційного комплексу провінції Хенань, розроблена схема рекреаційного районування ТЗЧ для цілей туристичного менеджменту і маркетингу.
 • Документ
  Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області)
  (КТТФ "Тімекс", 2003) Мальчикова, Дар'я Сергіївна; Malchikova, Dariya S.
  В дисертаційній роботі наведено теоретичне і методологічне обгрунтування впровадження комплексного географічного підходу в практику ведення кадастру сільськогосподарських земель Півдня України. Запропоновані напрямки розширення і доповнення сучасної методологічної бази землеоцінювальних робіт: 1) проведення кадастрового районування на агроландшафтній основі; 2) перехід від агровиробничих груп грунтів як об’єктів кадастрової оцінки до сільськогосподарських типів земель; 3) обґрунтування полікритеріальної системи показників кадастрової оцінки сільськогосподарських земель на противагу існуючому монокритеріальному підходу з метою більш повного врахування регіональних і локальних особливостей і умов ведення сільськогосподарського виробництва.
 • Документ
  Геополітичне та геоекономічне позиціонування України в стиковій зоні Балто-Чорноморсько-Каспійського простору.
  (Астропринт, 2011) Ярьоменко, Сергій Григорович; Яременко, Сергей Григорьевич; Iaromenko, Sergiy G.
  Проведено систематизацію та класифікацію меж і регіонів у політичній географії, показано місце геополітичних стикових зон у даній класифікації та систематизації. Проаналізовано класичні та сучасні погляди щодо структурування геополітичного простору та роль геополітичних стикових зон у світовій політичній системі. Розроблено концептуально-понятійний апарат геополітичних стикових зон, систематизацію за функціями, глобальним геополітичним положенням щодо центрів сили, внутрішньою структурою. За результатами типізації виділені наступні типи геополітичних стикових зон: контактний, контактно-фільтрувальний, буферно-бар’єрний, транзитно-контактний, бар’єрний, розділений. Визначено фактори, закономірності, що безпосередньо впливають на формування та розвиток геополітичних стикових зон, а також принципи дослідження. В методиці дослідження стикових зон дослідження проведено за трьома напрямками: історико-географічним, геополітичним та геоекономічним. Проведено геополітичний та геоекономічний аналіз положення України в Балто-Чорноморсько-Каспійському просторі, роль, місце та прогноз геополітичного розвитку.
 • Документ
  Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних умовах.
  (Астропринт, 2011) Саркісов, Аршавір Юрійович; Саркисов, Аршавир Юриевич; Sarkisov, A. Y.
  Дисертаційна робота присвячена проблемі трансформації та виявленню тенденцій сучасного розвитку територіальної організації АПК Херсонського регіону. В роботі здійснено комплексний суспільно-географічний аналіз змін та сучасного стану територіальної організації АПК Херсонської області, виявлено сучасні тенденції розвитку комплексу регіону, запропоновані теоретико-методологічні принципи та методична схема дослідження трансформації територіальної організації АПК регіонального рівня.В ході дослідження визначені потенційні агропромислові кластери на території області та розроблені пропозиції щодо подальшого розвитку АПК Херсонського регіону.