Дослідження територіальної організації рекреаційного господарства (на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу КНР)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В дисертаційній роботі здійснена теоретична і методологічна розробка сучасних принципів територіальної організації рекреаційного господарства та їх практична реалізація на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу (КНР). Аналізуються основні тенденції і проблеми розвитку РГ в світі і в окремих країнах, обговорюється сучасний концептуальний апарат рекреаційної географії, особливості РГ як виду економічної діяльності. Запропоноване функціональне структурування РГ за схемою: рекреаційні ланки - рекреаційні цикли - рекреаційні кластери - рекреаційні підкомплекси і комплекси. При дослідженні методологічних положень ТО РГ розроблена модель територіальної рекреаційної системи як базової форми ТО РГ. Розроблена загальна методологічна схема вивчення ТО РГ на регіональному рівні. Дані методологічні положення доведені до конкретних методичних рішень на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу. В межах комплексного географічного дослідження РГ провінції Хенань та його територіальної організації проведене функціональне структурування рекреаційного комплексу провінції Хенань, розроблена схема рекреаційного районування ТЗЧ для цілей туристичного менеджменту і маркетингу.
В диссертационной работе предложена теоретическая и методологическая разработка современных принципов ТО РХ и их практической реализации на примере туристической зоны города Чжэнчжоу (КНР). Анализируются основные тенденции и проблемы развития РХ в мире и в отдельных странах, обсуждается современный понятийно-концептуальный аппарат рекреационной географии, особенности РХ как вида экономической деятельности. Предложено функциональное структурирование РХ по схеме: рекреационные звенья - рекреационные циклы - рекреационные кластеры - рекреационные подкомплексы и комплексы. При исследовании методологических положений ТО РХ разработана модель территориальной рекреационной системы как базовой формы ТО РХ. Разработана общая методологическая схема изучения ТО РХ на региональном уровне. Данные методологические положения доведены до конкретных методических решений на примере туристической зоны города Чжэнчжоу. В рамках комплексного географического исследования РХ провинции Хэнань и его территориальной организации проведено функциональное структурирование рекреационного комплекса провинции Хэнань, разработана схема рекреационного районирования ТЗЧ для целей туристического менеджмента и маркетинга.
In the dissertation theoretical and methodological research of modem principles for territorial organization of recreational economy (TO RE) and its applications in the tourism zone of Zhengzhou city (TZZ) have been raised. Basic tendencies and problems of development of recreational economy (RE) in all of the world and in Ukraine and China, modern conceptions of recreational geography, characteristics of RE as a kind of economic activity are analyzed. Scheme for functional structure of RE has been raised: recreational chains - recreational cycles - recreational clusters - recreational subcomplexes and complexes. Within researches of methodological conditions of TO RE, the author gives a analysis for the model of territorial recreational system as a basic form of TO RE. General methodological scheme for analyzing TO RE at the level of region is made, with which subsystems of management and marketing are supplemented.The proposed methodological models are applied into concrete region, such as TZZ of P.R. China. The author proposes the functional structure of recreational complex of TZZ, which includes 7 subcomplexes (recreational clusters).
Опис
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор ТОПЧІЄВ Олександр Григорович, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, професор.
Ключові слова
рекреаційне господарство, територіальна організація, територіальна рекреаційна система, рекреаційний цикл, рекреаційний кластер, міжгалузевий рекреаційний комплекс, туристична зона, туристичний район, рекреационное хозяйство, территориальная организация, территориальная рекреационная система, рекреационный цикл, рекреационный кластер, межотраслевой рекреационный комплекс, туристическая зона, туристический район, recreational economy, territorial organization, territorial recreational system, recreational cycles, recreational clusters, transdepartmental recreational complex, tourism zone, tourism area
Бібліографічний опис
Дослідження територіальної організації рекреаційного господарства: (На прикладі туристичної зони міста Чженчжоу, КНР) : автореф. дис ... канд. геогр. наук / Ван Ціншен . – Одеса, 2003 . – 17 с.
DOI
ORCID:
УДК