Художньо-стильова специфіка балад Тараса Шевченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Стаття розглядає художньо-стильову специфіку балад поета. Ранні балади Т.Шевченка базуються на реальному підгрунті та народнопісенній творчості. Основну увагу приділено баладі "Тополя. Зроблено висновок про наявність в ній рис романтизму. Балада співзвучна українському фольклору і творам світової літератури (Гете, Бюргер, Пушкін, Жуковський, Міцкевич).
Статья рассматривает художественно-стилевую специфику баллад поэта. Основное внимание уделяется балладе "Тополя". Сделан вывод о наличии в ней романтических черт. Баллада созвучна украинскому фольклору и произведениям мировой литературы (Гёте, Бюргер, Пушкин, Жуковский, Мицкевич).
The article considers the art and stylistic specifics of the poet's ballads. The fundamental divert is spared to the ballad "Topolya". In this ballad also was made the conclusion about the discovery of the features of the romanticism. The ballad " Topolya" is close not only to the national creative works, but to the world literature too(Goethe, Burger, Pushkin, Zhukovsky, Mickiewicz).
Опис
Ключові слова
балада, символіка, народнопісенність, мова Т. Шевченка, баллада, символика, песенность, язык Т. Шевченко, ballad, symbolism, oral-colloquial speech, language of Shevchenko
Бібліографічний опис
Шевченкознавчі студії