Сurrent Trends in Grammar

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Освіта України
Анотація
Розробка ставить собі завданням поглибити філологічну підготовку здобувачів освіти, систематизувати набуті теоретичні та практичні знання й навички та сформувати вміння користуватися здобутками сучасних граматистів як у процесі власного наукового пошуку, так і під час спілкування та викладання англійської мови. У методичних рекомендаціях наведено запитання для дискусій та QR-коди на відео з відомими граматистами.
Опис
Ключові слова
англійська мова, сучасна граматика англійської мови, сучасні тенденції у синтаксисі та морфології англійської мови, сучасні граматичні течії в англійській мові, English language, current trends in the English grammar, English communicative grammar, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійька
Бібліографічний опис
Сurrent Trends in Grammar : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Сучасні граматичні течії» для здобувачів другого (магіст.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад. І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька, М. Ю. Карпенко. –Одеса : Освіта України, 2023. – 51 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111’373.2.001.33:73/79