Мифологема «русалка» в произведениях А. С. Пушкина: этнолингвистический аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье объясняется выбор термина в названии. С учетом народной мифологии, верований русских и украинцев о русалках как низших существах, анализируется фрагмент языковой картины мира славян, представленный в поэтических текстах А. С. Пушкина. Обращается внимание на авторские трансформации знаний о русалках, которые сохранены в памяти восточных славян. Частично выделена национальная специфика в мифологической картине мира русских и украинцев.
У статті пояснюється вибір терміна «міфологема». З урахуванням вірувань та міфів росіян і українців про русалок як представниць підземного світу, аналізується фрагмент мовної картини світу слов’ян, представлений у поетичних текстах О. С. Пушкіна. Звертається увага на авторські трансформації у народних знаннях про русалок, які збережені у народній пам’яті. Частково виділена національна специфіка міфологічної картини світу росіян і українців.
The article explains the choice of the term in the title. A fragment of the language picture of the world of Slavs presented in poetic texts of Pushkin is analyzed considering the Russian and Ukrainian folk mythology, beliefs about mermaids as inferior beings. Attention is drawn to the author's transformations of knowledge about mermaids, which are stored in the memory of the Eastern Slavs. National identity in mythological picture of the world of Russian and Ukrainian people is partially allocated.
Опис
Ключові слова
этнолингвистика, картина мира, мифологема, русалка, етнолінгвістика, картина світу, міфологема, ethnolinguistics, picture of the world, mythologeme, mermaid
Бібліографічний опис
Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у ВНЗ України: зб. наук. ст., присвячений 45-річчю кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців. - Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016.
DOI
ORCID:
УДК