Критичні умови займання частинок бора в хлорі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В даній роботі приводиться аналіз критичних умов займання і погасання частинок бору діаметром до 200 мкм в азотно-хлорній газовій суміші. Аналітичний опис проводиться в безрозмірній формі без використання розкладу Франк-Каменецкого. Це дозволяє більш правильно описувати критичні умови погасання частинок. Для аналізу критичних умов використовується аналітичний підхід, що полягає в представленні шуканих залежностей у вигляді параметричних функцій. Показано, що в залежності від параметрів газового середовища (температура та частка хлору) наявні гістерезисні області, області займання та погасання та області безкризового режиму хлорування частинок бору. Проводиться порівняння отриманих залежностей з експериментальними результатами. Їх задовільне узгодження дозволяє підтвердити кінетичні параметри реакції хлорування частинок бору, а саме енергія активації Е = 60 кДж/моль і передекспоненційний множник k0 = 4 м/с.
This paper provides an analysis of ignition and extinction conditions of boron particles (with a diameter of up to 200 µm) in a nitrogen-chlorine gas mixture. The analytical description is carried out in a dimensionless form without using the Frank-Kamenetsky distribution. This makes it possible to more correctly describe extinction conditions of particle. An analytical approach is used to analyze critical conditions, which consists in founding dependencies in the form of parametric functions. It is shown that, depending on the parameters of the gas environment (temperature and proportion of chlorine), there are hysteresis areas, areas of ignition and extinction, and areas of the crisis-free chlorination mode of boron particles. The obtained dependencies are compared with experimental results. Their satisfactory agreement allows us to confirm the kinetic parameters of the chlorination reaction of boron particles, namely the activation energy E = 60 kJ/mol and the pre-exponential factor k0 = 4 m/s.
Опис
Ключові слова
частинки бору, хлорування, займання, погасання, виродження, boron particles, chlorination, ignition, extinction, degeneration
Бібліографічний опис
Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems
ORCID:
УДК