Класифікація учасників господарського процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Б. и.
Анотація
Статтю присвячено дослідженню класифікацій учасників процесу. Запропоновано поділяти учасників за критерієм фіксації у господарському процесуальному законодавстві та за можливістю впливу на рух процесу. Автор вважає обґрунтованим встановлення відкритого переліку учасників господарського процесу.
Статья посвящена исследованию классификаций участников процесса. Предложено делить участников по критериям фиксации в хозяйственном процессуальном законодательстве и по возможности влияния на ход процесса. Автор считает обоснованным установление открытого перечня участников хозяйственного процесса.
The subject of the article is an investigation of the classifications of the participants of the commercial procedure. It is proposed to divide participants by the criterion of the fixation at the legislation of the commercial procedure and by the criterion of the possibility to have an effect on the course of the case. The author argues that it is necessary to provide the open list of the participants of the commercial procedure.
Опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: МГУ, 2015.
Ключові слова
господарський процес, господарське судочинство, учасники процесу, класифікація учасників, види учасників процесу, хозяйственный процесс, хозяйственное судопроизводство, участники процесса, классификация участников, виды участников процесса, commercial procedure, commercial trial, participants of the procedure, classifications of the participants, types of the participants of procedure
Бібліографічний опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
DOI
ORCID:
УДК