Лінгвосинергетика: перші результати міждисциплінарного симбіозу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті наводяться деякі результати застосування понятійного апарату і методологічних принципів синергетики до вивчення історичного розвитку мови. Окреслюється проблемне поле діахронічної лінгвосинергетики, зазначаються основні завдання запропонованого напряму досліджень.
В статье рассматриваются отдельные результаты применения понятийного аппарата и методологических установок синергетики в изучении исторического развития языка. Очерчивается проблемное поле диахронической лингвосинергетики, определяются основные задачи предложенного направления исследований.
In the article, synergetics is positioned as a novel research paradigm. Special focus is laid on application potential of the synergetic approach in linguistic research of language change. Language is considered as a non-linear and self-organized complex dynamic system.
Опис
Ключові слова
англійська мова, діахронічна лінгвосинергетика, еволюція мови, мовна система, наукова парадигма, синергетика, английский язык, диахроническая лингвосинергетика, научная парадигма, синергетика, эволюция языка, языковая система, the English language, diachronic linguistic synergetics, language development, language system, scientific paradigm, synergetics
Бібліографічний опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
DOI
ORCID:
УДК