Іхтіологічні дослідження Тілігульського лиману 2017-2018 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Відзначено, що в роки тривалої багаторічної ізоляції лиману від моря улови риби завжди різко скорочуються, а багато видів (як морських, так і прісноводних) зникають повністю. В умовах зарегулювання річкового стоку, тільки від кількості прісної води атмосферних опадів, що надходить в лиман з берегових схилів, і повноцінної роботи обловно-запускного каналу залежить рівень солоності води у водоймі. Забезпечення регульованого водообміну лиману з морем через діючий канал сприяє загальній стабілізації екосистеми, і як наслідок, підвищує його продуктивність і рибогосподарське значення. Дає можливість використання лиману як нагульної водойми для чорноморської кефалі, атерини, хамси, глоси, бичкових риб, які після повної загибелі іхтіофауни прісноводного комплексу є основними промисловими видами. Мета даної роботи – вивчити сучасний стан іхтіофауни Тилігульського лиману та розглянути доцільність проведення заходів щодо поліпшення функціонування обловно-запускного каналу. Матеріали зібрано в ході комплексних іхтіологічних робіт в період 2017-2018 рр.
It has been shown that during long-term isolation of the estuary from the sea, catches always go sharply down and many species (both marine and freshwater) disappear completely. Under conditions of regulated river flow, water salinity in the reservoir depends only on atmospheric precipitation water entering the estuary from the coastal slopes and the operation of the inlet channel. The regulated water exchange between the estuary and the sea through the existing channel contributes to the overall stabilization of the ecosystem and, as a consequence, increases its productivity and fishery value; makes it possible to use the estuary as feeding pond for the Black Sea mullet, silverside, anchovy, flounder and gobies, which, after complete loss of the freshwater ichthyofauna in the estuary are the main commercial species. The purpose of this work is to study the current state of the Tiligul Estuary ichthyofauna and to consider the feasibility of taking measures to improve the operation of the inlet channel. The materials were collected during complex ichthyological surveys in the period of 2017-2018.
Опис
Ключові слова
Тілігульський лиман, іхтіологічні дослідження, Tiligul Estuary, ichthyological studies
Бібліографічний опис
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019.
DOI
ORCID:
УДК