Основні просодичні маркери текстів усних англомовних проповідей та молитов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена компаративному аналізу просодичних засобів, що беруть участь в створенні усних текстів англомовних проповідей та молитов. Інструментальним шляхом виявлені спільні та диференційні інтонаційні параметри в досліджуваних текстах.
Статья посвящена компаративному анализу просодических средств, участвующих в организации устных текстов англоязычных проповедей и молитв. Инструментальным путем выявлены общие и дифференцирующие интонационные параметры в исследуемых текстах.
The paper is devoted to the comparative study of the prosodic means participating in the sermons and prayer texts creation. With the help of the instrumental analysis it has been possible to reveal mutual and distinguishing intonation peculiarities of the texts under study are revealed.
Опис
Ключові слова
проповідь, молитва, просодичні засоби, інтонаційні параметри, проповедь, просодические средства, интонационные параметры, sermon, prayer, prosodic means, intonation peculiarities
Бібліографічний опис
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського
DOI
ORCID:
УДК