Акцесорні мінерали гранітів Кіровоградського типу центральної частини Українського щита

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Вивчення акцесорних мінералів Вознесенського, Бобринецького, Кіровоградського та інших гранітних масивів кіровоградського комплексу центральної частини Українського щита виконано досить повно. Найдетальніше досліджені акцесорні мінерали, що постійно трапляються і є найінформативнішими в генетичному аспекті. Генераційний аналіз акцесорних мінералів, передусім циркону, та детальне вивчення внутрішньої будови складних його кристалів дає змогу схарактеризувати особливості петрогенетичного процесу. Моделювання процесу формування кристалів циркону на підставі їхньої внутрішньої будови допомогло з’ясувати перебіг процесу кристалізації та підтвердило поліультраметаморфічний процес їхнього утворення. Поліультраметаморфізм є процесом накопичення на завершальних етапах рідкісноземельної і рідкіснометалевої мінералізації. Водночас у геохімічній спеціалізації цей процес не ідентифікований. Відповідно, мінералогенічну спеціалізацію гранітоїдів найчіткіше можна виявити під час аналізу акцесорних мінералів, які вміщують інформацію про послідовність і концентрацію рідкісноземельної та рідкіснометалевої мінералізації.
Study of accessory minerals of Voznesens’kyi, Bobrynets’kyi, Kirovohrads’kyi and other granite massifs of kirovohrads’ky complex in the central part of the Ukrainian Shield have been executed. Accessory minerals which constantly happen and are the most informing in a genetic aspect are more detailed in all explored. Generation analysis of accessory minerals, foremost to zircon, and the detailed study of internal structure of his difficult crystals enable to describe the features of petrogenetic process. The design of zircon crystals forming process on the basis of their internal structure helped to find out ran across the process of crystallization and confirmed the polyultrametamorphic process of their formation. Ultrametamorphism is the process of accumulation of rare-earth and rare-metal mineralization at the final stages. At the same time in geochemical specialization this process is not identified. Accordingly, mineralogenetic specialization of granitoids can be find out most expressly during the analysis of accessory minerals which contain information about sequence and concentration of rare-earth and rare-metal mineralization.
Опис
Ключові слова
акцесорні мінерали, циркон, процес кристалізації, гранітоїди, мінералогенічна спеціалізація, Український щит, accessory minerals, zircon, process of crystallization, granitoids, mineralogenetic specialization, Ukrainian Shield
Бібліографічний опис
Мінералогічний збірник=Mineralogical collection
DOI
ORCID:
УДК