Методи формалізації та параметризації геодемографічних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
На прикладі України та її регіонів обговорюється концептуально-понятійний апарат вивчення відтворення населення – геодемографічних процесів. Проаналізовані методи формалізації, кількісних та якісних показників геодемографічних процесів. Розроблена методика аналізу деформацій статево-вікової структури населення як чинника геодемографічних процесів країни та регіонів.
На примере Украины и ее регионов обсуждается концептуально-понятийный апарат изучения воспроизводства населения – геодемографических процессов. Проанализированы методы формализации количественных и качественных показателей геодемографических процессов. Разработана методика анализа деформацій половозрастной структуры населения как фактора геодемографических процес сов страны и регионов.
On the example of Ukraine and its regions are discussing conceptual apparatus of studying of population reproduction-geodemographic process. The methods of formalization of qualitative and quantitative marks of geodemographic process were analyzed. The method of analysis of deformations of gender and age structure of the population as a factor of the geodemographic process of country and regions was developed.
Опис
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.] - 2013. - Вип. 3 (68).
Ключові слова
геодемографічний процес, структурні статево-вікові геодемографічні деформації, демографічні хвилі, відносні втрати і відносне зростання населення у різних вікових групах, структурування та типізація геодемографічних процесів, геодемографический процесс, структурне половозрастные геодемографические деформации, демографические волны, относительные потери и относительный рост населения в различных возрастных группах, структурирование и типизация геодемографических процессов, geodemographic process, structural gender and age geodemographic deformations, demographic waves, relative loss and relative growth of the population in different age groups, structuring and typification of geodemographic process
Бібліографічний опис
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.] - 2013. - Вип. 3 (68).
DOI
ORCID:
УДК