Сорбция соединений лантана и церия (ІІІ) цирконий-кремнеземными наносорбентами

Анотація
Перспективным направлением в исследованиях сорбции растворенных веществ на границе раздела фаз жидкость – твердое тело является использование сорбентов нового поколения, полученных методом битемплатного синтеза. Ранее нами было показано, что цирконий-кремнеземные наносорбенты, полученные данным методом, являются эффективными сорбентами для извлечения соединений урана и тория из разбавленных водных растворов.
Опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса / ред.: С. В. Волков, Г. Л. Камалов ; наук. ред. та упоряд.: Л. Б. Коваль, Є. В. Тімухін ; НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського [та ін.] . – Одеса, 2014 . – 278 с. : рис., табл. - Наявна електрон. копія друк. публ. – Бібліогр. в кінці ст.
Ключові слова
сорбция, лантан, церий (ІІІ), наносорбенты
Бібліографічний опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса
DOI
ORCID:
УДК