Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект

Анотація
Розглянуто структурно-вікові зрушення населення України на прикладі графіка деформації піраміди 2001 р. Визначено, що значні масштаби структурних деформацій, зокрема негативні відхилення у вікових пірамідах, пов'язані з катастрофічними втратами населення та відповідними демографічними хвилями. Розроблено й апробовано методику кількісного аналізу статево-вікових пірамід. Проаналізовано прчини негативних і позитивних деформацій в Україні в цілому та в кожному окремому регіоні. Систематизовано регіони за інтенсивністю та амплітудами структурно- вікових деформацій, виділено три основні групи та як приклад охарактеризовано однин обласний регіон із кожної групи Здійснено аналіз структурних деформацій населення України та її регіонів.
Рассмотрены структурно-возрастные изменения населения Украины на примере графика деформации пирамиды 2001 г. Установлено, что значительные масштабы структурных деформаций, в частности негативные отклонения в возрастных пирамидах, связанные со значительными потерями населения и соответствующими демографическими волнами. Разработана и апробирована методика количественного анализа половозрастных пирамид. Проанализированы причины негативных и позитивных деформаций как в Украине в целом, так и в ее регионах. Систематизированы регионы по интенсивности и амплитуде структурно-возрастных деформаций, выделены три основные группы и как пример охарактеризованы по одному областному региону из каждой группы Проведен анализ структурных деформаций населения Украины и ее регионов.
Structural-age-related changes of the population of Ukraine on the example of the graphic of deformation of a pyramid 2001 year are considered. It is established that considerable scales of structural deformations: negative deviations in age pyramids, are connected by considerable losses of the population and the corresponding demographic waves. The technigue of the quantitative analysis of gender and age pyramids is developed and approved. The reasons of negative and positive deformations both in Ukraine as a whole and in its regions are analyzed. Regions on intensity and amplitude structurally-age deformations are systematized. Three main groups are allocat¬ed and as an example one region from each group are characterized. The analysis of structural deformations of the population of Ukraine and its regions is carried out.
Опис
Науковий вісник Херсонського державного університету/ наукове видання Географічні науки.- Випуск 2.-Херсон, 2015
Ключові слова
їеодемографічна процес, структурні деформації, демографічні хвилі, статевовікова структура, регіональні відмінності, геодемографический процесс, структурные деформации, демографические волны, половозрастная структура, региональные различия, geodemographic processes, structural deformations, demographic waves, gender and age structure, regional differences
Бібліографічний опис
Науковий вісник Херсонського державного університету
DOI
ORCID:
УДК