Основи мовознавства та літературознавства. Змістовий модуль 1. Вступ до мовознавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації містять тематику лекційного курсу, теоретичні питання до практичних занять, які відповідають програмі курсу «Основи мовознавства та літературознавства», модуль 1, Вступ до мовознавства. До кожної теми практичних занять додаються тестові завдання або завдання для самостійної роботи. В кінці вміщена основна і додаткова література, інтернет-джерела; питання до іспиту, а також словник базових лінгвістичних термінів, необхідних для опанування даним курсом.
Опис
Електронні методичні рекомендації
Ключові слова
мовознавство, теоретичні питання мовознавства, базові терміни лінгвістики, методи дослідження мови, фонетика як лінгвістична дисципліна, артикуляція, етапи історії письма, лексикологія як розділ мовознавства, граматика як розділ мовознавства, 035 Філологія
Бібліографічний опис
Основи мовознавства та літературознавства [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. : тест. та контрол. завдання з дисципліни «Вступ до мовознавства» для здобувачів ф-ту РГФ першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія / уклад. О. В. Яковлєва. – Одеса : Одес. нац.ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – Змістовий модуль 1. Вступ до мовознавства. – 41 с. – 0,9 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
81’1: 82.0