Особливості етнічної ідентичності та акультураційних стратегій у контексті міжкультурних взаємодій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України
Анотація
У цій статті представленo кількісні та якісні дослідження і теоретичні положення, що стосуються взаємозв’язку між акультурацією та ідентичністю. Мета цього дослідження полягає у вивченні і поясненні визначальної ролі етнічної та національної ідентичності в процесі акультурації українських та російських іммігрантів у Німеччині, і звідси – міжкультурної взаємодії. Результати показали, що іммігранти, які більше ідентифікували себе з домінуючим суспільством, віддавали значну перевагу стратегії інтеграції. Іммігранти, які мали високу ступінь етнічної ідентифікації, не віддавали перевагу ні інтеграції, ні маргіналізації, ані асиміляції. Сильне відчуття приналежності до етнічної групи сприяє сегрегаційному вибору в іммігрантів.
В этой статье представлены количественные и качественные исследования и теоретические положения, касающиеся взаимосвязи между аккультурацией и идентичностью. Цель настоящего исследования заключается в изучении и объяснении определяющей роли этнической и национальной идентичности в процессе аккультурации украинскых и русских иммигрантов в Германии, и отсюда – межкультурного взаимодействия. Результаты показали, что иммигранты, которые больше идентифицировали себя с доминирующим обществом, отдавали значительное преимущество стратегии интеграции. Иммигранты, которые имели высокую степень этнической идентификации, не предпочитали ни интеграции, ни маргинализации, ни ассимиляции. Сильное чувство принадлежности к этнической группе способствует сегрегационному выбору в иммигрантов.
The present paper supplements quantitative and qualitative researches and theoretical propositions regarding the relationship between acculturation and ethnic identity. The purpose of this research is to explore and explain the determinative role of ethnic and national identities to the acculturation process of the Ukrainian and Russian people from immigrant backgrounds in Germany and hence the intercultural interaction. Results indicated that immigrants who have more identified themselves with dominant society have expressed the strong preference to integration strategies. The immigrants that had a high degree of ethnic identification have expressed the low preference to the integration as well to marginalization and assimilation. In its turn, the powerful feeling of belonging to an ethnic group and attitude towards the group promotes immigrants segregation choice. The results suggest that immigrants’ assimilation is possible when they have strong positive attitudes towards other groups manifested in their willingness to have intergroup contact, and by having favorable behavioral intentions towards the out-group and tolerance towards outgroup differences. In German sample result shows that the same attitudes toward the out-group predict integration as the acculturation expectation for immigrants. The article emphasizes the role that group identity play in the interaction between minority and majority cultural groups. The understanding of the relationships between social identification and acculturation strategies can help society develop and apply adequate acculturation programs.
Опис
Ключові слова
етнічна і національна ідентичність, стратегії акультурації, міжкультурна взаємодія, інтеграція, сегрегація, маргіналізація і асиміляція, этническая и национальная идентичность, стратегии аккультурации, межкультурное взаимодействие, интеграция, сегрегация, маргинализация и ассимиляция, ethnic and national identity, acculturation strategies, intercultural interaction, integration, segregation, marginalization and assimilation
Бібліографічний опис
Проблеми сучасної психології
DOI
ORCID:
УДК