Кристалохімія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Кристалохімія - це дисципліна про форму, будову, внутрішню симетрію кристалів, умови структуроутворення та їх вплив на властивості кристалів. Сучасне матеріалознавство та його досягнення пов*язані з кристалохімією. Знання кристалохімії надає можливість зрозуміти та оцінити новітні наукові відкриття. Вивчення курсу Кристалохімія» спрямоване на формування у студентів уявлень про загальні принципи будови кристалів, класифікацію кристалічних структур та зв*язок структура – фізико- хімічні властивості кристалів. Метою викладання дисципліни «Кристалохімія» є формування у студентів системи знань та вмінь щодо дослідження та прогнозування будови, структури та властивостей речовин у кристалічному стані, а також розробки шляхів цілеспрямованих змін властивостей кристалів, отримання речовин із заданими будовою та властивостями.
Опис
Ключові слова
кристалохімія, принципи будови кристалів, класифікація кристалічних структур, зв'язок структура – фізико-хімічні властивості кристалів
Бібліографічний опис
Менчук В. В. Кристалохімія : метод. посіб. для практичних занять з курсу для студентів ф-ту хімії та фармації спеціальності 102 Хімія / В. В. Менчук, Л. А. Раскола. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 49 с.
DOI
ORCID:
УДК