Порівняльний аналіз вимог до здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Україні та в країнах Європи і США

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Зміни, що відбулися в сучасній українській освіті за останні п’ять років, поряд зі зміною парадигми в під- готовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії викликають великий інтерес дослідників. В даній статті аналізується розбіжність у поняттях стосовно докторського ступеня в Україні та країнах Європи і США; досліджується типи докторських ступенів та вимоги щодо вступу на PhD-програми. Методи порівняльного та критичного аналізів були застосовані з метою оцінки та синтезу ідей та досвіду закордонних вищих навчальних закладів. На прикладі досвіду зарубіжних країн було виявлено позитивні чинники, які можуть призвести до поліпшення якості освіти в докторантурі України на початкових етапах, а саме при встановлені вимог до вступу на PhD-програми та на стадії відбору достойних здобувачів. Результати, отримані в процесі аналізу дозволяють припустити, що вимоги, що висуваються до кандидатів відносно вступу та навчання на PhD-програмах, поряд з формальними вступними іспитами, що діють в даний час в українських університетах, потребують переосмислення і вдосконалення. Проблему якості вищої освіти ступеня доктора філософії слід починати вирішувати з вдосконалення вимог пов’язаних із вступом та навчанням здобувачів третього рівня навчання, приймаючи до уваги наступні чинники: весь попередній академічний та професійний досвід здобувача; усвідомлення значення вибору напрямку і теми дослідження здобувача ступеня PhD; класифікація ступенів вищого рівня освіти за напрямками майбутньої діяльності здобувачів; усвідомлення важливості рівня володіння іноземною мовою здобувачем вищого наукового ступеня у професійній діяльності та дослідженнях; заочна та дистанційна форма навчання за PhD-програмами. У майбутньому досліджені може бути корисним вивчити можливі та сценарії розвитку масового навчання за PhD-програмами (якісний проти кількісного підходу), дистанційного навчання та тренінгу наукових керівників та викладачів, що навчають здобувачів ступеня PhD.
The changes that have taken place in modern Ukrainian education over the past five years, along with the paradigm shift in the preparation of Doctor of Philosophy graduates, are of great interest to researchers. This article analyzes the differences in concepts regarding the doctoral degree in Ukraine vs Europe and the US; the types of doctoral degrees and requirements for admission to PhD programs are studied. Methods of comparative and critical analysis were used to evaluate and synthesize the ideas and experience of foreign higher education institutions. Relying on the experience of foreign countries, positive factors were identified that can lead to improved quality of education in doctorate in Ukraine at the initial stages, namely both the innovations of the admission requirements to PhD programs and the changes in selection of worthy applicants. The results obtained in the process of analysis suggest that the admission requirements for candidates pursuing PhD-programs, along with the formal entrance exams which are currently in force at Ukrainian universities, need to be rethought and improved. The problem of the quality of Doctoral Education in Ukraine should be solved by raising the bar towards the admission requirements and PhDs’ training, taking into account the necessary admission factors: all previous academic and professional experience of the applicant; awareness of the importance of choosing the right direction and subject of PhD’s research; introduction of Doctoral degrees classification according to the directions of PhD graduates’ further activity; awareness of the importance of the level of PhD applicants’ foreign language proficiency for their professional activity and research; distance learning in PhD-programs. In the future, it might be useful to study scenario of the development of mass learning in PhD programs (qualitative vs. quantitative approach), distance learning and training of supervisors and teachers who work with PhD students.
Опис
Ключові слова
вища освіта, доктор філософії, підвищення якості вищої освіти, порівняльний аналіз, higher education, doctor of philosophy, improving the quality of higher education, comparative analysis
Бібліографічний опис
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 41, том 3.
ORCID:
УДК