Навчально-методичні рекомендації з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" Спеціальність: 053 - Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є одним із курсів циклу фундаментальної підготовки магістрів психологів. Головною метою курсу є цілісне викладання проблем методології та формування системи теоретичних та практичних знань з організації наукових досліджень та придбання навиків проведення самостійних наукових досліджень. Світовий досвід показує, що успіх наукового дослідження визначається здатністю науковця проводити системній аналіз теоретичних та емпіричних даних за допомогою сучасних статистичних програмних пакетів саме тому навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є актуальним, має велике практичне значення, спрямований на систематизацію вже отриманих знань та знайомство студентів з методологічними, методичними та понятійними засадами наукових досліджень. Мета підготувати магістрів до майбутньої наукової та практичної діяльності та взаємодії з досліджуваним контингентом. Завдання: сприяння формуванню компетенцій створювати стратегію психологічної наукової діяльності. - здатність розробляти системний підхід до наукового психологічного дослідження. - усвідомлення закономірностей наукової та практичної діяльності у професійному становленні. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей: а) загальних (ЗК): КСО.4 - здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей; КСО.8 - знання сучасної системи організації та управління наукових установ та ВНЗ; КСО.10 – здатність до самостійної науково-дослідної діяльності, кваліфіковане узагальнення наукових і експериментальних даних, самостійна підготовка публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, патентування отриманих досягнень.
Опис
Ключові слова
методологія, організація наукових досліджень, теоретичні знання, практичні знання, критичний аналіз, візуалізація результатів дослідження, питання для підсумкового контролю, самостійна робота, теми семінарських занять, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Родіна Н. В. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" Спеціальність: 053 – Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки / Н. В. Родіна – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 34 с.
DOI
ORCID:
УДК