Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці (Психологічні науки)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 79
 • Документ
  Юридична психологія
  (Букаєв В. В., 2024) Юнг, Наталія Володимирівна; Yunh, Nataliia V.
  Методичні рекомендації містять всю необхідну інформацію з дисципліни «Юридична психологія»для студентів спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на факультеті психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова. Методичні рекомендації призначено для студентів денної й заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» і можуть бути використані студентами та викладачами відповідних кафедр. Ціль методичних рекомендацій – надати методичну допомогу студентам в підготовці до дисципліни «Юридична психологія».
 • Документ
  Психологія організацій
  (Олді плюс, 2024) Базика, Євгенія Леонідівна; Bazyka, Yevheniia L.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма дисципліни, даються рекомендації з освоєння курсом та підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Наведено практичні вправи для більш глибшого опрацювання кожної теми. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки та допомагають при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
 • Документ
  Основи організаційної психології
  (Гельветика, 2024) Базика, Євгенія Леонідівна; Bazyka, Yevheniia L.
  Курс лекцій складено відповідно з програмою з обов’язкового курсу «Основи організаційної психології» для студентів факультету психології та соціальної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Навчальне видання розкриває головні напрями практичного використання основних психологічних надбань функціонування організації та психологічних особливостей активності особистості в організації. Виклад побудовано з урахуванням сучасних тенденцій розвитку організацій та включає чотирнадцять лекцій, запитання для самоконтролю, глосарій і список літератури. Курс лекцій стане в нагоді при підготовці психологів, а також студентів інших гуманітарних спеціальностей та всіх охочих хто цікавиться питаннями ефективного розвитку та керування організаціями.
 • Документ
  Психoлoгія конфлікту
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Курова, Анастасія Володимирівна; Kurova, Anastasiia V.
  У мeтoдичних рeкoмeндaціях рoзкривaється прoгрaмa курсу, дaються вкaзівки для oпaнувaння лeкційним мaтeріaлoм. Мeтoдичні рeкoмeндaції рoзрoблeні для здoбувaчів психoлoгічнoгo нaпрямку тa дoпoмaгaють при підгoтoвці дo відпoвідeй нa прaктичних зaняттях, oфoрмлeнні рoбіт при сaмoстійнoму викoнaнні зaвдaнь, при підгoтoвці дo aтeстaції. Рoзроблені для здoбувaчів 4 курсу пeршoгo рівня вищої освіти (бaкaлaврський рівень) спeціaльнoсті 053 Психoлoгія фaкультeту психoлoгії тa сoціaльнoї рoбoти OНУ імeні І. І. Мeчникoвa.
 • Документ
  Психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Чернявська, Тетяна Павлівна; Chernyavska, Tetyana P.
  Курс лекцій є сучасним виданням, що висвітлює теоретичні та практичні аспекти процесу психологічної реабілітації в менеджменті та бізнесі, які проходять в екстремальних умовах невизначеності та високих швидкостей змін. Рекомендовано для студентів факультету психології та соціальної роботи, що отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» ОНУ імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Розвиток особистісного потенціалу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Чернявська, Тетяна Павлівна; Chernyavska, Tetyana P.
  Курс лекцій є сучасним виданням, яке висвітлює особистісний потенціал людини як інтегральну характеристику рівня її особистісної зрілості, яка дозволяє проявляти активність, гнучкість, внутрішню свободу та відповідальність, оптимізм, що забезпечують самоефективність, життєстійкість, самореалізацію. Рекомендовано для студентів факультету психології та соціальної роботи, що отримують освітній рівень «магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» в ОНУ імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Психологія адиктивної поведінки
  (Астропринт, 2022) Мостова, Тетяна Дмитрівна; Mostova, Tetiana D.
  Методичний посібник розроблений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для успішного освоєння знань та вмінь у майбутньої наукової та практичної професійної діяльності, а також для надання методичної допомоги студентам в організації навчально-дослідницької діяльності. У посібнику викладено систему теоретичних знань про механізми формування адикцій і адиктивної поведінки, фактори ризику та основні проблеми наркозалежної осо би сто сті, які є найбільш актуальними в контексті організації психопрофілактичної роботи та сприяють розвитку гармонійної, психологічно зрілої особистості.
 • Документ
  Психотравматерапія, теорія та практика стабілізації
  (Бондаренко М.О., 2023) Кирилішина (Лаврова), Марина Геннадіївна; Kyrylishyna (Lavrova), Maryna G.
  Пропоновані методичні рекомендації допомагають при підготовці до відповідей на практичних заняттях, та підготовці до самостійного виконання завдань.  Увагу приділено формуванню розвитку особистості майбутніх психологів, та професійної компетентності у сфері практичної діяльності зі спеціальності. Розраховано для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Основи гештальт-терапії
  (Бондаренко М.О., 2023) Кирилішина (Лаврова), Марина Геннадіївна; Kyrylishyna (Lavrova), Maryna G.
  Пропоновані методичні рекомендації допомагають при підготовці до відповідей на практичних заняттях, та підготовці до самостійного виконання завдань. Увагу приділено формуванню розвитку особистості майбутніх психологів, та професійної компетентності у сфері практичної діяльності зі спеціальності. Розраховано для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Сучасні арт-терапевтичні технології
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Артюхіна, Наталія Вікторівна; Artiukhina, Nataliia V.
  У методичних рекомендаціях розкривається короткий зміст курсу, загальні вимоги до підготовки студентів, викладено мету вивчення дисципліни, представлено опис навчального курсу, тематичні огляди змістових модулів, надаються загальні тези для опанування лекційним матеріалом, вказані теми для практичних занять, надані питання для самостійної та індивідуальної роботи, для підготовки до заліку, міститься перелік літературних джерел та Інтернет-ресурсів. Методичні рекомендації, розроблені для студентів першого освітньо-наукового рівня вищої освіти, допомагають отримати базові знання в області арт-терапії і повністю відповідають навчальній програмі з дисципліни.
 • Документ
  Психодіагностичний потенціал арт-терапії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Артюхіна, Наталія Вікторівна; Artiukhina, Nataliia V.
  У методичних рекомендаціях розкривається короткий зміст курсу, надаються загальні тези для опанування лекційним матеріалом, розглянуто методи консультативної психологічної роботи та арт-терапевтичної практики. Методичні рекомендації розроблені для студентів другого освітньо-наукового рівня вищої освіти.
 • Документ
  Загальна психологія [5-6 курс]
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чачко, Світлана Леонідівна; Chachko, Svitlana L.
  Методичні рекомендації призначені для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». В них послідовно і цілісно розглянуто теоретичні та емпіричні основи психології психічних процесів, представлені такі найважливіші розділи даної предметної області, як відчуття, сприйняття, уявлення, уява, пам’ять, увага. Мета методичних рекомендації виражається в можливості їх використання в навчальному процесі студентами для теоретичного та практичного опрацювання матеріалів курсу.
 • Документ
  Загальна психологія [3-4 курс]
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чачко, Світлана Леонідівна; Chachko, Svitlana L.
  Методичні рекомендації призначені для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». В них послідовно і цілісно розглянуто теоретичні та емпіричні основи психології психічних процесів, представлені такі найважливіші розділи даної предметної області, як відчуття, сприйняття, уявлення, уява, пам’ять, увага. Мета методичних рекомендації виражається в можливості їх використання в навчальному процесі студентами для теоретичного та практичного опрацювання матеріалів курсу.
 • Документ
  Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Чачко, Світлана Леонідівна; Chachko, Svitlana L.
  Методичні рекомендації призначені для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». В них послідовно і цілісно викладаються теоретичні та емпіричні основи психодіагностики та психокорекції посттравматичних стресових розладів. Мета методичних рекомендації виражається в можливості їх використання в навчальному процесі студентами для теоретичного та практичного опрацювання матеріала курсу.
 • Документ
  Етика та деонтологія у фармації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Мартинюк, Юлія Олександрівна; Martyniuk, Yuliia O.
  Методичний посібник призначено для організації та забезпечення самостійної, а також аудиторної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» при опануванні дисципліни Етика та деонтологія у фармації.
 • Документ
  Інженерна психологія та ергономіка програмних систем
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гудімова, Алісар Халєдівна; Hudimova, Alisar H.
  Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» і 122 «Компʼютерні науки» містять передмову, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю знань, завдання, список літератури для роботи з першоджерелами. Методичні рекомендації допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері сучасних ІТ технологій та розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та 122 «Компʼютерні науки», аспірантів, викладачів та всіх тих, хто вивчає інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки та психологію організацій.
 • Документ
  Психологія праці
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гудімова, Алісар Халєдівна; Hudimova, Alisar H.
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» містять передмову, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю знань, завдання, список літератури для роботи з першоджерелами. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері психології професійної діяльності та розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», аспірантів, викладачів та всіх тих, хто вивчає психологію працівників та психологію організацій.
 • Документ
  Психологія освіти
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гудімова, Алісар Халєдівна; Hudimova, Alisar H.
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» містять передмову, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю знань, завдання, список літератури для роботи з першоджерелами. Методичні рекомендації допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері психології освітнього процесу, а також психологічних служб закладів освіти та розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», аспірантів, викладачів та всіх тих, хто вивчає психологію освіти та психологію організацій.
 • Документ
  Педагогічна психологія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гудімова, Алісар Халєдівна; Hudimova, Alisar H.
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» містять передмову, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю знань, завдання, список літератури для роботи з першоджерелами. Методичні рекомендації допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері психології педагогів, здобувачів, а також інших учасників освітнього процесу та розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», аспірантів, викладачів та всіх тих, хто вивчає педагогічну психологію.
 • Документ
  Психологічна робота з залежностями: консультування, психотерапія
  (2023) Мостова, Тетяна Дмитрівна; Mostova, Tetiana D.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом психологічного напрямку, рекомендації допомагають при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.