Написання та оформлення курсових робіт

Анотація
У методичних рекомендаціях представлено загальні положення, вказівки з написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти ІІІ року очної форми навчання та IV року заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша − англійська.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, написання та оформлення курсових робіт, 035 філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша − англійська
Бібліографічний опис
Написання та оформлення курсових робіт : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: Н. О. Бігунова, Ю. В. Віт, О. Ю. Карпенко, І. М. Колегаєва, Н. О. Кравченко, О. В. Хромченко. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 28 с.
DOI
ORCID:
УДК